Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:41:36 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju]]> PROJEKT

 

UCHWAŁA NR ………… .2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ……………... 2014r.

 

w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

 

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 j.t. z późn. zm.), w związku z  art. 12 ust. 2 i 3, art. 23 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457 j.t.).

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Ustala się wysokość ponoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) obowiązkowej miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku w kwocie stanowiącej 12% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku.

2.     Ustala się maksymalną wysokość ponoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) obowiązkowej opłaty za wyżywienie dziecka w kwocie 6,00 zł (słownie: sześć złotych) za każdy dzień pobytu.

3.     W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka, wydłużony ponad 10 godzin, za dodatkową opłatą w kwocie 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą godzinę.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr IV.34.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Publicznym Żłobku Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR …………. 2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ……………... 2014r.

 

w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

 

Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. akt I OSK 943/13 w sprawie ze skargi kasacyjnej Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2013r., sygn. akt IV SA/GI 405/12, uchylono zaskarżony wyrok, stwierdzający nieważność §1 ust.1 Uchwały Nr VIII.72.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

W związku ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego gwarantującym żłobkom skalkulowanie opłat, w pewnym stopniu uwzględniających także gotowość żłobka do świadczenia usług, uzasadnione jest wprowadzenie opłaty zryczałtowanej za pobyt dziecka w żłobku.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz opłaty dodatkowej za zwiększony wymiar opieki w żłobku (ponad 10 godzin dziennie) oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w drodze uchwały. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku, ponoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) wnoszone są na rzecz Gminy.

Proponowane w projekcie uchwały rozwiązania zakładają ustalenie maksymalnej miesięcznej wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku na poziomie 12 %  minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku oraz ustalenie maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka na poziomie 6 zł dziennie.

Zgodnie z artykułem 12 ust. 3 ww. ustawy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodziców dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą. Proponuje się ustalenie opłaty dodatkowej na poziomie 10 zł za godzinę opieki.

Powyższy projekt uchwały podlega konsultacjom społecznym na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr LW706/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Traci moc Uchwała Nr IV.34.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Publicznym Żłobku Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5382-projekt-uchwaly-w-sprawie-odplatnosci-i-zasad-korzystania-z-publicznego-zlobka-nr-1-w-jastrzebiu-zdroju Thu, 20 Mar 2014 15:00:00 +0100