Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.162.2013 (...) w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:32:42 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.162.2013 (...) w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok]]> PROJEKT

 

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój

z  dnia ……………………………….

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.162.2013 Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia  9 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z  2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)

 

Rada  Miasta Jastrzębie - Zdrój

 

uchwala:

 

§ 1

 

Zmienić Uchwałę Nr XVIII.162.2013 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 r. 

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

na 2014 rok w  ten sposób, że:

 

W gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 r. stanowiącym załącznik do w/w  uchwały  w  Rozdziale IV dopisać :

  1. Wydział Infrastruktury Komunalnej  i Inwestycji         391.250,00

 

w tym  : Budowa i modernizacja boisk                                      391.250,00

 

oraz zmienić pozycję                razem  1-8             1.640.000,00

na pozycję                               razem  1-9             2.031.250,00

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Rozdysponowana została nadwyżka finansowa w wysokości 391.250,00, która powstała  z niewykorzystanych środków finansowych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok oraz większych niż zaplanowano dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5381-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xviii.162.2013-...-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na-2014-rok Thu, 20 Mar 2014 13:06:00 +0100