Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 r." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 08:52:32 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 r.]]>

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

 

UCHWAŁA NR …..

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 27 marca 2014 roku

 

 

w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie miasta na 2015 rok.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Przepis art. 1 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) stwierdza, że Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy Rada podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie w roku budżetowym. Podjęcie przez Radę uchwały o wyrażeniu zgody albo nie wyrażeniu zgody na utworzenie funduszu sołeckiego następuje do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Za celowe uważa się  wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej. W związku z czym przedkłada się projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie miasta na kolejny rok 2015.

 


UCHWAŁA NR …..

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia ……….

 

 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie miasta na 2015 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Przepis art. 1 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) stwierdza, że Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy Rada podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie w roku budżetowym. Podjęcie przez Radę uchwały o wyrażeniu zgody albo nie wyrażeniu zgody na utworzenie funduszu sołeckiego następuje do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

Za celowe uważa się  wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej. W związku z czym przedkłada się projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie miasta na kolejny rok 2015.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5380-projekt-uchwaly-w-sprawie-funduszu-soleckiego-na-rok-budzetowy-2015-r. Mon, 17 Mar 2014 09:09:00 +0100