Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 09:49:48 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania]]> UCHWAŁA Nr ........./......../2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ................... 2014 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta

Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania

 

            Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) – działając na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr I.4.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1986), w związku z utworzeniem nowej ulicy o nazwie Rekreacyjna oraz aktualizacją numeracji nieruchomości, w celu dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego, zmienia się opis granicy obwodów nr 4, 8 i 19, poprzez wprowadzenie w Załączniku do uchwały następujących zmian:

  1. w obwodzie głosowania nr 4, zwrot „Długa 1-17H i 2-14”  zastępuje się zwrotem „Długa 1-17J i 2-14),
  2. w obwodzie głosowania nr 8, po zwrocie „Pszenna” dodaje się zwrot „Rekreacyjna”,
  3. w obwodzie głosowania nr 19, zwrot „Podmiejska 1-11W, 17 – do końca” zastępuje się zwrotem „Podmiejska 1-11, 17 – do końca”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Uzasadnienie do projektu uchwały

 

Zgodnie z brzmieniem art. 12 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. roku –
Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwałą nr I.4.2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie podziału miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania, utworzyła 40 stałych obwodów głosowania oraz ustaliła ich granice.

            Proponowana zmiana powyższej uchwały, ma na celu dostosowanie opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego poprzez dopisanie jednej, nowoutworzonej ulicy (ul. Rekreacyjna) oraz aktualizacji opisu numerów nieruchomości w dwóch innych obwodach. Same granice obwodów nie ulegają zmianie.

            Podana do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, będzie zawierała ujednoliconą treść opisu granic obwodów wyborczych. (Obwody stałe, łącznie ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały oraz obwody odrębne).

            Zadania wyborcze finansowane są z budżetu państwa. 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5378-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-podzialu-miasta-jastrzebie-zdroj-na-stale-obwody-glosowania Mon, 17 Mar 2014 08:48:00 +0100