Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2014" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 01:51:32 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2014]]> Projekt

Uchwała Nr ......../......2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ............... 2014 r.

 

 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki   Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych przewidziane  dla  Miasta  Jastrzębie-Zdrój na rok 2014

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U.z 2013 r. poz 594 z późn. zm.) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu   osób  niepełnosprawnych

(tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 127  poz. 721 z późn. zm.).

 

 

Rada Miasta  Jastrzębie-Zdrój

uchwala

 

§ 1

 

Określić  zadania  z   zakresu  rehabilitacji zawodowej  i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych przewidziane dla  Miasta  Jastrzębie-Zdrój  na  rok 2014, w brzmieniu stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszej  uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5377-projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-na-ktore-przeznacza-sie-srodki-pfron-przewidziane-dla-miasta-jastrzebie-zdroj-na-rok-2014 Mon, 17 Mar 2014 08:32:00 +0100