Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.33.2013 Rady Miasta (...) w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.71.2011(...)w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju " opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:08:41 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.33.2013 Rady Miasta (...) w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.71.2011(...)w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju ]]> PROJEKT

 

UCHWAŁA NR ………… .2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ……………... 2014r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.33.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 marca 2013 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.71.2011  Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t z póź. zm), § 71 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r  poz. 1457 j.t.).

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

uchwala

 

§ 1

 

W Statucie Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VIII.71.2011  Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Opłata za pobyt dziecka w Żłobku pomniejszana jest od 10 dnia ciągłej nieobecności w miesiącu i wynosi 90% miesięcznej opłaty za pobyt.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR …………. .2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ……………... 2014r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.33.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.71.2011  Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

     Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. akt I OSK 943/13 w sprawie ze skargi kasacyjnej Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2013r., sygn. akt IV SA/GI 405/12 uchylono zaskarżony wyrok, stwierdzający nieważność §1 ust.1 Uchwały Nr VIII.72.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Konsekwencją dokonania powyższej zmiany jest wprowadzenie nowego zapisu, w załączniku do Uchwały Nr VIII.71.2011  Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju, odnoszącego się do zasad zwolnienia z ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku, w przypadku jego nieobecności.

  

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5376-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-iv.33.2013-rady-miasta-...-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-viii.71.2011...w-sprawie-ustalenia-statutu-publicznego-zlobka-nr-1-w-jastrzebiu-zdroju Wed, 12 Mar 2014 13:15:00 +0100