Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków " opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:27:19 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ]]>

UCHWAŁA NR .........

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia .........

 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 i 3 Porozumienia nr RKW 2236/148/2003 zawartego w dniu 06 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 roku Nr 13 poz. 310 z późn. zm.) oraz Porozumienia nr RK-W2236/186/2003 z dnia 11 czerwca 2003 r. (Dz. Uz. Woj. Śl. z 2003 roku Nr 58, poz. 1820 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala 

§ 1

 

Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy zatwierdzonej Uchwałą Nr IV.29.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gmin Mszana i Godów na okres od dnia 01.05.2013 r. do dnia 30.04.2014 r.”, która weszła w życie na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) opracowanej przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. na okres od dnia 01.05.2014 r. do 30.04.2015 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

 

            Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju w oparciu o art. 24 ust 9a Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie obowiązywania dotychczasowej taryfy na okres od 01.05.2013 r. do 30.04.2014 r.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody odpowiedniej jakości, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Zobowiązane jest również do zapewnienia ciągłości odbioru ścieków oraz oczyszczenia ich i odprowadzenia do środowiska zgodnie z przepisami ochrony środowiska, pozwoleniami wodno-prawnymi, a także optymalizacji kosztów w tej sferze działalności.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Ilość poboru wody i odbioru ścieków rozliczana jest taryfą obejmującą jednolitą cenę za każdy dostarczony m3 wody i odebrany m3 ścieków. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom, a wszyscy odbiorcy usług mają zainstalowane wodomierze główne. Te same zasady dotyczą odbioru i oczyszczania ścieków.

Przewiduje się, że w okresie 01.05.2014 r. do 30.04.2015 r. zakres świadczonych usług nie ulegnie zmianie.

W zakresie dostawy wody Spółka ponosi wydzielone koszty stałe obsługi swoich klientów,
co uzasadnia stosowanie opłaty stałej w postaci opłat abonamentowych. Koszty te obciążają każdego odbiorcę podłączonego do sieci wodociągowej, niezależnie od tego czy w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę, czy też nie, bowiem występowanie tych kosztów wymusza proces gotowości do dostarczania wody.

Opłata abonamentowa ustalona jest dla dostarczanej wody i składa się z 3 części:

· opłaty za gotowość;

· opłaty za odczyt;

· opłaty za rozliczenie

Zgodnie z obowiązującym regulaminem w stosunku do wszystkich odbiorców stosuje się zasadę jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.

Z uwagi na brak zróżnicowania kosztów świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych
dla odbiorców przedsiębiorstwo nie zdecydowało się na wyodrębnienie różnych grup.

Dotychczasowa taryfa, o której przedłużenie wnioskuje przedsiębiorstwo, zakłada następujące stawki:

dla dostaw wody:

- 3,99 zł netto/m3

dla odbioru ścieków:

- 5,99 zł netto/m3

            Przyjęte w dotychczasowej taryfie ceny i stawki opłat abonamentowych zapewniają przedsiębiorstwu:

· uzyskanie przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności przedsiębiorstwa oraz niewielkiej rentowności;

· motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczania ścieków;

· eliminację subsydiowania skrośnego;

· łatwość ustalania opłat za świadczenie usług;

 

Warunki ekonomiczne uzyskiwane przez Spółkę w pełni uzasadniają przedłużenie obowiązywania dotychczasowej taryfy do dnia 30.04.2015 r.

Powyższe nie stworzy warunków do pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo na obszarze jego działalności.

Możliwość przedłużenia obowiązującej taryfy wynika z wynegocjowania wzrostu ceny zakupu wody od SmVaK a.s. na poziomie wskaźnika inflacji w Czechach, wzrostu pozostałych kosztów na poziomie inflacji w Polsce oraz utrzymania wskaźnika wody niesprzedanej na poziomie 8,6%.

Ponadto Spółka poszerzyła obszar zasilania wodą z SmVaK a.s. obniżając w ten sposób koszty zakupu wody oraz poszerzyła sprzedaż hurtową wody na obszar gmin ościennych.

Rozliczenie Projektu współfinansowanego ze środków unijnych, zwrot kwoty zatrzymanej, brak systemowych błędów w realizowanym Projekcie pozwala na obniżenie kosztów finansowych, a tym samym możliwość utrzymania ceny świadczonych usług w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków.

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5374-projekt-uchwaly-w-sprawie-przedluzenia-czasu-obowiazywania-dotychczasowej-taryfy-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow Tue, 11 Mar 2014 10:15:00 +0100