Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok (autopoprawka)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Fri, 12 Apr 2024 13:46:50 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok (autopoprawka)]]>  

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE 

UCHWAŁA NR          2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala :

§ 1

1.     Zwiększyć  planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 713 861, w tym:

-         dochody bieżące o kwotę 356 702 zł

-         dochody majątkowe o kwotę 357 159 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 361 356 784 zł, w tym:

-         dochody bieżące 320 201 491 zł,

-         dochody majątkowe 41 155 293 zł.

§ 2

1.     Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 021 200  zł, w tym:

-         wydatki bieżące o kwotę  1 008 200 zł

-         wydatki majątkowe o kwotę  13 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do  niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 397 604 123 zł, w tym:

-         wydatki bieżące 314 834 259 zł,

-         wydatki majątkowe 82 769 864 zł.

§ 3

1.     Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 307 339 zł.

2.     Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 36 247 339 zł.

3.    Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:

-         nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie                   33 515 070 zł

-         spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie             30 000 zł

-         zaciąganej pożyczki w kwocie                                              794 930 zł

-         zaciąganego kredytu w kwocie                                             1 907 339 zł.

§ 4

1.     Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 307 339 zł, z planowanego kredytu komercyjnego.

2.     Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 36 507 339 zł.

3.     Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększyć o kwotę 273 000 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem  Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę 5 000 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok, zgodnie z  Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 600- Transport i łączność o kwotę 357 159 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartego z Marszałkiem Województwa porozumienia na zadanie „Budowa Drogi głównej Południowej na odcinku od DW 933- ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie- Etap I”, koszty robót inwestycyjnych na terenie Gminy Pawłowice, uznane za niekwalifikowane przez Instytucję Zarządzającą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, pokryje Marszałek Województwa. W związku z tym Miasto Jastrzębie-Zdrój wystąpi o zwrot kosztów VAT, uznanych za niekwalifikowane w wysokości 357 159,04 zł.

2.     Proponuje się zwiększyć dochody bieżące w dziale 750 –Administracja publiczna o kwotę 28 043 zł, w związku z podpisaniem umowy finansowej dla projektu „III polsko-czeskie spotkania branżowe”, w tym z tytułu:

-         dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (25 091 zł),

-         dofinansowania z budżetu państwa (2 952 zł),

3.     Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznych kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2014 rok proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 295 339 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:

-         w części gminnej 126 092 zł,

-         w części powiatowej 169 247 zł.

4.     Proponuje się zwiększyć dochody bieżące w dziale 852 –Pomoc społeczna o kwotę 20 320 zł, dla projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”, w tym z tytułu:

-         dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (17 272 zł),

-         dofinansowania z budżetu państwa (3 048 zł).

5.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 13 000 zł, z tytułu wpłaty dokonanej przez urząd skarbowy, a dotyczącej odliczonego podatku VAT.

Załącznik Nr 2

1.     Proponuje się dokonać zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 664 498 zł, w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Miasto będąc inwestorem budowy Drogi Głównej Południowej- etap I, zleciło przygotowanie projektu budowlanego, który zakładał budowę odcinka tej drogi także poza granicami administracyjnymi Miasta- na terenie Gminy Pawłowice. Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2007-2013 tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wystosował pismo o sygnaturze RR-RPC.433.162.6.2013.EW z dnia 6 marca 2014 roku, o uznaniu podatku VAT w ramach tej części inwestycji, która dotyczy budowy odcinka drogi na terenie Gminy Pawłowice, za niekwalifikowany. Należy wobec tego dokonać zwrotu środków w wysokości 302 797,44 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonych od dnia przekazania środków do dnia zwrotu na rachunek bankowy Województwa Śląskiego tj. 361 700 zł. Z uwagi na fakt iż zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania, zwiększenie planu w poszczególnych paragrafach należy traktować jako zadanie bieżące.

2.     Proponuje się dokonać przeniesienia wydatków bieżących w wysokości 17 000 zł, z działu 710-Działalność usługowa, rozdział 71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego, do działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury. Przeniesienie wydatków wiąże się z podpisaniem umowy na wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej na bramie kościoła pod wezwaniem „Wszystkich Świętych” przy ul. H. Sławika w Jastrzębiu-Zdroju. Tablica pozostanie własnością Miasta.

3.     Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095- Pozostała działalność o kwotę 28 043 zł  z przeznaczeniem na realizację nowego zadania Nr 000-P14-000-000 „III polsko-czeskie spotkania branżowe”” finansowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej,

4.     W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, proponuje się zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 22 339 zł dla sfinansowania potrzeb oświatowych w Mieście.

5.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 290 000 zł z przeznaczeniem na:

-         pokrycie zwiększonych kosztów realizacji przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-168-300 „Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu” (230 000 zł), które wynika z wystąpienia dodatkowych robót, m.in. na dodatkowe ocieplenie ścian, rozbiórkę starego szamba, wykonaniem dodatkowej kanalizacji deszczowej, wymianą parapetów w starej części szkoły, pracami malarskimi i remont ogrodzenia,

-         zadnie jednoroczne Nr 000-000-523-000 „Schody do SP 6” (60 000 zł), na które zaplanowano w budżecie początkowym 110 00 zł, a kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 170 000 zł, dlatego też należy zwiększyć plan wydatków na tym zadaniu.

6.    Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 391 250 zł, stanowiącą równowartość środków uzyskanych w 2013 roku z koncesji alkoholowych i niewykorzystanych na realizację  programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wartość tę proponuje się przeznaczyć na częściowe sfinansowanie zadania Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk”. Proponuje się również zmniejszyć o kwotę 378 250 zł wcześniej ustalony plan na to zadanie w dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział  92601- Obiekty sportowe.

7.     Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:

-         rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 273 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci pochodzących z  Jastrzębia-Zdroju, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,

-         rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 20 320 zł z przeznaczeniem na  wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-P99-000-100 pn.: „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”, finansowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, w związku z przesunięciem  niewykonanej w  latach 2012-2013 części wydatków.

8.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,   rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 90 000 zł planowaną na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-106-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1”. W związku z faktem, iż MZN wykonuje projekt dostosowania byłego budynku Gimnazjum nr 7 na potrzeby Domu Nauki i Rehabilitacji oraz Zespołu Szkół Nr 10, brak jest w chwili obecnej możliwości przystąpienia do prac projektowych, które wymagają prac odkrywkowych związanych z kuciem i wierceniem otworów dla sporządzenia inwentaryzacji stanu obecnego budynku. Dlatego do czasu przeniesienia wychowanków do nowego obiektu nie ma możliwości przystąpienia do prac projektowych w roku 2014. Pozostawione środki (10 000 zł) na tym zadaniu przeznaczone będą na ewentualne wykonanie map do celów projektowych. Prace projektowe planuje się przenieść na 2015 rok.

9.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695- Pozostała działalność, o kwotę 200 000 zł planowaną na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000138-300 „Budowa zespołu boisk i innych terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju”. Zmniejszenie wynika z faktu, iż na zadaniu zostają wolne środki, które nie będą wykorzystane na potrzeby realizacji zadania. Zakres rzeczowy nie ulegnie zmianie.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w Załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o 307 339 zł, który proponuje się pokryć poprzez zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć plan dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 273 000 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na utrzymania dzieci pochodzących z  Jastrzębia-Zdroju, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Ponadto zmienia się przeznaczenie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z zakupów sprzętu kserograficznego na zakupy sprzętu komputerowego.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 5 000 zł plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 9, w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji Nasza Ziemia, która będzie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych i organizację wycieczki ekologicznej dla uczniów.


AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok,  złożonego na Sesję w dniu  27 marca 2014 roku.

 

Załącznik Nr 1

1.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 600- Transport i łączność o kwotę 357 159 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartego z Marszałkiem Województwa porozumienia na zadanie „Budowa Drogi głównej Południowej na odcinku od DW 933- ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie- Etap I”, koszty robót inwestycyjnych na terenie Gminy Pawłowice, uznane za niekwalifikowane przez Instytucję Zarządzającą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, pokryje Marszałek Województwa. W związku z tym Miasto Jastrzębie-Zdrój wystąpi o zwrot kosztów VAT, uznanych za niekwalifikowane w wysokości 357 159,04 zł.

2.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 13 000 zł, z tytułu wpłaty dokonanej przez urząd skarbowy, a dotyczącej odliczonego podatku VAT.

 

Załącznik Nr 2

1.     Proponuje się dokonać zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 664 498 zł, w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Miasto będąc inwestorem budowy Drogi Głównej Południowej- etap I, zleciło przygotowanie projektu budowlanego, który zakładał budowę odcinka tej drogi także poza granicami administracyjnymi Miasta- na terenie Gminy Pawłowice. Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2007-2013 tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wystosował pismo o sygnaturze RR-RPC.433.162.6.2013.EW z dnia 6 marca 2014 roku, o uznaniu podatku VAT w ramach tej części inwestycji, która dotyczy budowy odcinka drogi na terenie Gminy Pawłowice, za niekwalifikowany. Należy wobec tego dokonać zwrotu środków w wysokości 302 797,44 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonych od dnia przekazania środków do dnia zwrotu na rachunek bankowy Województwa Śląskiego tj. 361 700 zł. Z uwagi na fakt iż zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania, zwiększenie planu w poszczególnych paragrafach należy traktować jako zadanie bieżące.

2.     Proponuje się dokonać przeniesienia wydatków bieżących w wysokości 17 000 zł, z działu 710-Działalność usługowa, rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego, do działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury. Przeniesienie wydatków wiąże się z podpisaniem umowy na wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej na bramie kościoła pod wezwaniem „Wszystkich Świętych” przy ul. H. Sławika w Jastrzębiu-Zdroju. Tablica pozostanie własnością Miasta.

3.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 290 000 zł z przeznaczeniem na:

-         pokrycie zwiększonych kosztów realizacji przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-168-300 „Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu” (230 000 zł), które wynika z wystąpienia dodatkowych robót, m.in. na dodatkowe ocieplenie ścian, rozbiórkę starego szamba, wykonaniem dodatkowej kanalizacji deszczowej, wymianą parapetów w starej części szkoły, prace malarskie i remont ogrodzenia,

-         zadnie jednoroczne Nr 000-000-523-000 „Schody do SP 6” (60 000 zł), na które zaplanowano w budżecie początkowym 110 00 zł, a kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 170 000 zł, dlatego też należy zwiększyć plan wydatków na tym zadaniu.

4.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,   rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 90 000 zł planowaną na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-106-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1”. W związku z faktem, iż MZN wykonuje projekt dostosowania byłego budynku Gimnazjum nr 7 na potrzeby Domu Nauki i Rehabilitacji oraz Zespołu Szkół Nr 10, brak jest w chwili obecnej możliwości przystąpienia do prac projektowych, które wymagają prac odkrywkowych związanych z kuciem i wierceniem otworów dla sporządzenia inwentaryzacji stanu obecnego budynku. Dlatego do czasu przeniesienia wychowanków do nowego obiektu nie ma możliwości przystąpienia do prac projektowych w roku 2014. Pozostawione środki (10 000 zł) na tym zadaniu przeznaczone będą na ewentualne wykonanie map do celów projektowych. Prace projektowe planuje się przenieść na 2015 rok.

5.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 391 250 zł, stanowiącą równowartość środków uzyskanych w 2013 roku z koncesji alkoholowych i niewykorzystanych na realizację  programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wartość tę proponuje się przeznaczyć na częściowe sfinansowanie zadania Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk”. Proponuje się również zmniejszyć o kwotę 378 250 zł wcześniej ustalony plan na to zadanie w dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział  92601- Obiekty sportowe.

6.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695- Pozostała działalność, o kwotę 200 000 zł planowaną na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000138-300 „Budowa zespołu boisk i innych terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju”. Zmniejszenie wynika z faktu, iż na zadaniu zostają wolne środki, które nie będą wykorzystane na potrzeby realizacji zadania. Zakres rzeczowy nie ulegnie zmianie.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1.     Zwiększenie  dochodów budżetu Miasta o kwotę 370 159 zł, w tym:

-         dochodów bieżących  o kwotę 13 000 zł,

-         dochodów majątkowych o kwotę 357 159 zł

2.     Zwiększenie wydatków budżetu Miasta o kwotę 677 498 zł, w tym

-         wydatków bieżących o kwotę 664 498 zł

-         wydatków majątkowych o kwotę 13 000 zł

3.     Zwiększenie przychodów  z tytułu kredytu komercyjnego o kwotę 307 339 zł na pokrycie deficytu zwiększonego o tę samą kwotę.

Po wprowadzeniu  proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2014 rok przedstawiał się będzie następująco:

1.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 361 356 784 zł, w tym:

-         dochody bieżące 320 201 491 zł,

-         dochody majątkowe 41 155 293 zł.

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 397 604 123 zł, w tym:

-         wydatki bieżące 314 834 259 zł,

-         wydatki majątkowe 82 769 864 zł.

3.     Deficyt wyniesie 36 247 339 zł.

4.     Przychody wyniosą  36 507 339 zł.

5.     Rozchody wyniosą 260 000 zł.


UCHWAŁA NR          2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia  27  marca  2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1

1.      Zwiększyć  planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 343.702 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  360 782 651 zł, w tym:

1)   dochody bieżące 319 984 517 zł,

2)   dochody majątkowe 40 798 134 zł.

§ 2

1.      Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 343.702 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do  niniejszej uchwały.

2.      Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  396 722 651 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące 313 965 787 zł,

2)   wydatki majątkowe 82 756 864 zł.

§ 3

Zwiększyć o kwotę 273 000 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w  Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększyć o kwotę 5 000 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5373-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xviii.157.2013-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-z-dnia-19-grudnia-2013-roku-w-sprawie-budzetu-miasta-jastrzebie-zdroj-na-2014-rok-autopoprawka Mon, 10 Mar 2014 11:58:00 +0100