Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 21 Apr 2024 16:13:59 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój]]> PROJEKT

 

UCHWAŁA NR        2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia …… …………..  2013 roku

 

w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zmianami) na wniosek  
Prezydenta Miasta Jastrzębie- Zdrój,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

 

Postanawia się przeprowadzać konsultacje społeczne o charakterze ogólnomiejskim z mieszkańcami Jastrzębia- Zdroju na temat części wydatków z budżetu Miasta Jastrzębia-Zdrój, zwanej dalej „Budżetem Obywatelskim”.

 

§ 2

 

Zasady i tryb przygotowywania Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Ramowy harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie - Zdrój.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

  

 

 

UZASADNIENIE

 

Niniejszy projekt uchwały przedstawia się w celu wprowadzenia kolejnego narzędzia umożliwiającego mieszkańcom Miasta Jastrzębie-Zdrój aktywny udział w planowaniu wydatków ze środków publicznych.

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5326-projekt-uchwaly-w-sprawie-przeprowadzania-konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-jastrzebia-zdroju-dotyczacych-budzetu-obywatelskiego-miasta-jastrzebie-zdroj Tue, 26 Nov 2013 09:43:00 +0100