Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 14:04:31 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym]]> PROJEKT UCHWAŁY

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

Na podstawie art. 25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady   Ministrów   z   dnia   26   lipca   2000r.   w   sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Mr 61, poz. 710)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§1

1. Za udział w pracach Rady Miasta i jej Komisji przysługuje dieta na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Przez udział w pracach Rady Miasta rozumie się w szczególności udział w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji, odbywanie dyżurów oraz uczestniczenie w spotkaniach z mieszkańcami Miasta.                                    

§2

Wysokość diety, o której mowa w § 1 określa art. 25 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r.   o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2000r., Nr 61, poz. 710).   

§3

1. Radny otrzymuje dietę w następującej wysokości:  

1) Przewodniczący Rady Miasta - 100% maksymalnej wysokości diety, o której mowa w § 2,

2) Wiceprzewodniczący Rady Miasta - 65% diety, o której mowa w pkt 1, w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Miasta i pisemnego zastępstwa 85% diety, o której mowa w pkt 1, w danym miesiącu,

3) Przewodniczący Komisji - 85% diety, o której mowa w pkt 1, w przypadku nieobecności i przekazania zastępstwa w Komisji, 65% diety, o której mowa w pkt 1, w danym miesiącu,

4)  Wiceprzewodniczący Komisji - 65% diety, o której mowa w pkt 1, w przypadku przekazania prowadzenia danej Komisji pod nieobecność  Przewodniczącego 85 % diety, o której mowa w pkt 1, w danym miesiącu,

5)      Radny - 65% diety, o której mowa w pkt 1.

2. Wysokość diety, o której mowa w ust. 1, zaokrągla się do pełnych 10 zł, przy czym zaokrąglenie nie może spowodować przekroczenia maksymalnej wysokości diety, przewidzianej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2000r., Nr 61, poz. 710)

§4

1.  Radny potwierdza swoją obecność na sesji Rady Miasta lub Komisji podpisem na liście obecności.

2.   Za przyczynę usprawiedliwiającą niemożność wzięcia udziału w sesji Rady Miasta lub posiedzeniu Komisji uważa się:

1)   okres choroby, udokumentowany zaświadczeniem lekarskim,

2)   wydarzenie losowe wymienione w kodeksie pracy np. narodziny dziecka, ślub lub pogrzeb bliskiej osoby,

3)   udokumentowany wyjazd związany z pełnieniem funkcji radnego, na  który radny został delegowany,

3.   Przewodniczący Komisji usprawiedliwia nieobecność radnego na posiedzeniu Komisji, Przewodniczący Rady Miasta usprawiedliwia nieobecność radnego na Sesji oraz zarządza obniżenie miesięcznej diety. Usprawiedliwienia w formie pisemnej dostarcza się do końca danego miesiąca do Biura Rady Miasta.

§5

1.  Dieta ulega obniżeniu:

1) o 40% za nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na zwyczajnej sesji Rady Miasta,

2)  o 30% za nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na posiedzeniu każdej Komisji, której jest członkiem.

2.  Dieta przysługuje w pełnej wysokości mimo niewyznaczenia w danym miesiącu sesji Rady Miasta lub posiedzenia Komisji, jeśli radny w inny sposób uczestniczył w pracach Rady Miasta, a w szczególności odbywał dyżury i brał udział w spotkaniach z mieszkańcami Miasta.

§6

1.  Diety wypłaca się w terminie do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni na wskazane przez radnego konto.

2.  Listy diet radnych sporządza się w Wydziale Księgowości Budżetowej na podstawie wykazu przekazanego przez Naczelnika Biura Rady Miasta, zawierającego:

1) imienny wykaz radnych z zaznaczeniem pełnionej funkcji,

2)  procentową wysokość obniżenia w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności radnego.

§7

Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000r., Nr 66, poz. 800 z późniejszymi zmianami).

§8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§9

Tracą moc:

1)   Uchwała Nr VII/135/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 20 marca 2003r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym,

2)    Uchwała Nr XXIX/413/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniająca Uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.

3)   Uchwała nr XVIII.166.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2013r.

 

 

UZASADNIENIE

Obecnie w Radzie Miasta obserwujemy taki zwyczaj, że ilość radnych pełniących funkcję jest większa od ilości nie pełniących żadnych funkcji dodatkowych. Jest to istotne zwłaszcza, że wiąże się to ze zwiększonymi poborami diet co nie do końca jest adekwatne do wkładu pracy radnych pełniących funkcje np. wiceprzewodniczących Rady czy też Komisji. Obecnie na 23 radnych, funkcyjnych mamy 18 z dietami znacznie wyższymi od pozostałych. Z doświadczenia w pracy w Radzie Miasta widzimy sytuacje, że rzadko zdarza się tak, że wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego Komisji i niewiele więcej pracy wykonuje niż radny nie funkcyjny. W tej sytuacji „sztuczne" zwiększanie diet wiceprzewodniczącym Rady Miasta oraz Komisji uważamy za nieetyczne i bezzasadne.

Radni powinni dać przykład i poprzez zmniejszenie części poborów wskazać, że funkcja którą piastują, jest rzeczywiście funkcja społeczną, której sprawowanie ma na celu reprezentowanie wyborców a nie powiększanie stanu majątkowego radnego.

Oszczędności związane ze zmiana obowiązującej uchwały mogą rekompensować podwyżkę podatków lokalnych od nieruchomości w części dotyczącej osób fizycznych, co pozwoliłoby na pozostawienie podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 2014 rok na poziomie z roku 2013 i niewprowadzanie podwyżki w 2014 roku.

Z pobieżnych wyliczeń wynika, ze przyniesie to oszczędności w wysokości ponad 50 tysięcy złotych rocznie co równoważy wspomniany wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5324-projekt-uchwaly-w-sprawie-diet-oraz-zwrotu-kosztow-podrozy-sluzbowych-przyslugujacych-radnym Tue, 26 Nov 2013 08:37:00 +0100