Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 14:01:19 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym]]> UCHWAŁA NR XVII.      .2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 28 listopada 2011r.

 

w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

           
            Na podstawie art. 25 ust.4 i 6, 8,10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Za udział w pracach Rady Miasta i jej Komisji przysługuje dieta na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

Przez udział w pracach Rady Miasta rozumie się w szczególności udział w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji, odbywanie dyżurów oraz uczestniczenie w spotkaniach z mieszkańcami Miasta.

§ 2

Wysokość diety, o której mowa w § 1 określa art. 25 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2000r., Nr 61, poz. 710).

§ 3

1.Radny otrzymuje dietę w następującej wysokości:

Przewodniczący Rady Miasta – 95% maksymalnej wysokości diety, o której mowa w § 2,

Wiceprzewodniczący Rady Miasta – 85% diety, o której mowa w § 2,

Przewodniczący Komisji – 85% diety, o której mowa w § 2,

Wiceprzewodniczący Komisji – 75% diety, o której mowa w § 2,

Radny – 50% diety, o której mowa w § 2

2.Wysokość diety, o której mowa w ust. 1, zaokrągla się do pełnych 10 zł, przy czym zaokrąglenie nie może spowodować przekroczenia maksymalnej wysokości diety, przewidzianej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2000r., Nr 61, poz. 710)

§ 4

1.Radny potwierdza swoją obecność na sesji Rady Miasta lub Komisji podpisem na liście obecności.

2.Za przyczynę usprawiedliwiającą niemożność wzięcia udziału w sesji Rady Miasta lub posiedzeniu

Komisji uważa się:

 

1) okres choroby, udokumentowany zaświadczeniem lekarskim,

2) wydarzenie losowe wymienione w kodeksie pracy np. narodziny dziecka, ślub lub pogrzeb bliskiej osoby,

3) udokumentowany wyjazd związany z pełnieniem funkcji radnego, na który radny został delegowany,

4) inne, bardzo ważne i nie dające się przewidzieć przyczyny, które uniemożliwiają radnemu uczestniczenie w posiedzeniu komisji lub Sesji Rady Miasta.

3. Przewodniczący Komisji usprawiedliwia nieobecność radnego na posiedzeniu Komisji, Przewodniczący Rady Miasta usprawiedliwia nieobecność radnego na Sesji oraz zarządza obniżenie miesięcznej diety. Usprawiedliwienia w formie pisemnej dostarcza się do końca danego miesiąca do Biura Rady Miasta.

§ 5

1.Dieta ulega obniżeniu:

1) o 40% za nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na zwyczajnej sesji Rady Miasta,

2) o 30% za nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na posiedzeniu każdej Komisji, której jest członkiem.

2. Dieta przysługuje w pełnej wysokości mimo niewyznaczenia w danym miesiącu sesji Rady Miasta lub posiedzenia Komisji, jeśli radny w inny sposób uczestniczył w pracach Rady Miasta,  a w szczególności odbywał dyżury i brał udział w spotkaniach z mieszkańcami Miasta.

§ 6

1.Diety wypłaca się w terminie do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni na wskazane przez radnego konto.

2.Listy diet radnych sporządza się w Wydziale Księgowości Budżetowej na podstawie wykazu przekazanego przez Naczelnika Biura Rady Miasta, zawierającego:

1) imienny wykaz radnych z zaznaczeniem pełnionej funkcji,

2) procentową wysokość obniżenia w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności radnego.

§ 7

Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000r., Nr 66, poz. 800 z późniejszymi zmianami).

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.


§ 9

Traci moc:
Uchwała Nr XVIII.166.2011 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5323-projekt-uchwaly-w-sprawie-diet-oraz-zwrotu-kosztow-podrozy-sluzbowych-przyslugujacych-radnym Tue, 26 Nov 2013 08:21:00 +0100