Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu programu „Rodzina 3+" na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 21 Apr 2024 17:41:23 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu programu „Rodzina 3+" na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój]]> PROJEKT

 

UCHWAŁA Nr...............

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ........................

 

w sprawie zmiany regulaminu programu „Rodzina 3+" na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

 

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9,10,16 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a 

§1

Ustalić nowe brzmienie regulaminu programu „Rodzina 3+”, będącego załącznikiem do Uchwały Nr II.24.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia programu „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§2

 

Regulamin programu „Rodzina 3+" stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

  

            Uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój Rada Miasta podjęła w lutym 2012 r. Od początku funkcjonowania programu, przystąpiło do niego ponad 500 jastrzębskich rodzin oraz 9 przedsiębiorców. 

            Zmiany regulaminu programu mają charakter porządkowy i dotyczą kwestii wcześniej nieuregulowanych oraz uściślają część zapisów. W nowym programie zamieszczono wzór deklaracji przedsiębiorcy o przystąpieniu do programu „Rodzina 3+”. Unormowano tryb wydawania duplikatów kart w przypadkach zmiany danych osobowych, zagubienia oraz zniszczenia kart. W celu jednoznacznego określenia kręgu osób uprawnionych do korzystania z programu „Rodzina 3+” wprowadzono zapis o obowiązku zameldowania osoby na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju, wynikający z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) Dookreślono także tryb wydania kart oraz dołączono do regulaminu wzór potwierdzenia ich odebrania.

            Koszty związane z wydawaniem kart finansowane są z budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5321-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-regulaminu-programu-%E2%80%9Erodzina-3+-na-terenie-miasta-jastrzebie-zdroj Fri, 22 Nov 2013 07:44:00 +0100