Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020”" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Fri, 12 Apr 2024 13:20:42 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020”]]> UCHWAŁA NR ........../2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ………………..2013 roku

w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020”

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój NR I.14.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

uchwala

§ 1

 

Przyjąć „Strategię Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała XLII/561/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie Zdrój do 2015 roku”.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

 

w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020”

 

 

 

Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania i stanowi podstawę do prowadzenia przez władze samorządowe długookresowej polityki rozwoju gminy. Konieczność opracowania nowego dokumentu jest warunkowana przez dynamiczne zmiany zachodzące w polityce społeczno-gospodarczo-przestrzennej miasta.

Procedura opracowania Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 (zwanej dalej Strategią) została uruchomiona na podstawie Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój NR I.14.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Materiałem wyjściowym do prac nad dokumentem były wyniki uzyskane w ramach projektu „Jastrzębie-Zdrój 2015. Potencjał gospodarczy i trendy rozwojowe”. Dzięki temu można było, już na wstępnym etapie określić stanowisko mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli różnych organizacji z terenu miasta na temat sytuacji społeczno-gospodarczej Jastrzębia-Zdroju. Ten zakres wiedzy został uzupełniony w toku diagnozowania na podstawie źródeł wtórnych. W ten sposób zarysowany obraz Miasta stanowił bazę, do którego odnosiły się dalsze  prace.

Obecne brzmienie Strategii stanowi efekt pracy wielu ludzi, ekspertów i liderów reprezentujących różne grupy mieszkańców, różne problemy i pomysły na przyszłość naszego miasta. Eksperci Ci ścierali się w toku dyskusji w różnych obszarach tematycznych: przestrzeń,  gospodarka, młodzież, wspólnota, jakość życia.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.IV.0050-481.2013 w sprawie konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020” w dniach od 31.10.2013 r. do 13.11.2013 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dokumentu. Protokół z przeprowadzonych konsultacji został zamieszczony na stronie internetowej Miasta www.jastrzebie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.          

Opracowanie dokumentu zbiegło się w czasie z istotnymi z punktu widzenia Miasta procesami takimi jak ustalenie brzmienia strategii na poziomie wojewódzkim i subregionalnym czy określaniem kierunków i zasad posykiwania środków unijnych. Zapisy w dokumencie strategicznym zostały tak ujęte, aby  zapewnić jak najszersze spektrum możliwości pozyskiwania środków unijnych dla realizacji zawartych w strategii celów.

Przedstawiona strategia stanowi sumę szczegółowej analizy sytuacji Miasta oraz wytężonej pracy wielu osób, przedstawicieli różnych grup mieszkańców, ekspertów w poszczególnych dziedzinach. Jest maksymalnie spójna z wytycznymi unijnymi w obecnym ich kształcie i koresponduje z dokumentami planistycznymi różnych szczebli. Merytoryczne uzasadnienie kształtu dokumentu oraz wybranych projektów kluczowych, celów strategicznych i celów operacyjnych zawarto w treści Strategii.

             

 

 

 

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5318-projekt-uchwaly-w-sprawie:-przyjecia-%E2%80%9Estrategii-rozwoju-miasta-jastrzebie-zdroj-do-roku-2020%E2%80%9D Thu, 21 Nov 2013 12:47:00 +0100