Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury nieruchomości gminnej położonej przy ul. Witczaka 5 w Jastrzębiu-Zdroju" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:46:37 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury nieruchomości gminnej położonej przy ul. Witczaka 5 w Jastrzębiu-Zdroju]]> U C H W A Ł A  Nr ............................

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia  ………………………..

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury nieruchomości gminnej położonej przy ul. Witczaka 5 w Jastrzębiu-Zdroju

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Wyrazić zgodę na oddanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomość będącą własnością Miasta stanowiącą działkę nr 877/19 o powierzchni 0,2753 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1J/00014327/9, położoną przy ulicy Witczaka 5, zabudowaną budynkiem Domu Zdrojowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest ustanowienie uregulowanej formy władania nieruchomości będącej własnością Miasta stanowiącej działkę nr 877/19 o powierzchni 0,2753 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. Witczaka 5, zabudowanej budynkiem Domu Zdrojowego.

Powyższa nieruchomość administrowana jest obecnie przez Miejski Ośrodek Kultury na podstawie umowy zlecenia z dnia 09.06.1994 r. za zgodą wyrażoną w Uchwale Nr LV/612/94 Rady Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 21.05.1994 r. w sprawie zgody na administrowanie nieruchomością stanowiącą mienie komunalne miasta Jastrzębie-Zdrój. Powyższa uchwała straciła moc w związku z Uchwałą Nr XXV/615/2000 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18.11.2000 r. w sprawie przekazania w administrowanie Pijalni Wód usytuowanej w Parku Zdrojowym im. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju, Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej. W takiej sytuacji zachodzi potrzeba uregulowania władania przedmiotową nieruchomością. Z uwagi na fakt, iż jednostka posiada osobowość prawną brak jest podstaw do ustanowienia na jej rzecz trwałego zarządu. Wobec powyższego celem uregulowania stanu władania zgodnie z wykonywanymi przez Miejski Ośrodek Kultury zadaniami proponuje się ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania na czas nieoznaczony. Ta forma władania nieruchomością wynika z faktu posiadania przez jednostkę przejmującą osobowości prawnej i powoduje, że Miasto ustanawiając ograniczone prawo rzeczowe nie pozbawia się własności swojego majątku.

Celem skutecznego przeprowadzenia procedury niezbędnym staje się uzyskanie przez Prezydenta Miasta zgody wyrażonej w formie uchwały na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego pozwalającego na oddanie w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury nieruchomości gminnej, położonej w Parku Zdrojowym.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5258-projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-oddanie-w-nieodplatne-uzytkowanie-miejskiemu-osrodkowi-kultury-nieruchomosci-gminnej-polozonej-przy-ul.-witczaka-5-w-jastrzebiu-zdroju Tue, 25 Jun 2013 08:50:00 +0200