Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu..." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 21:28:06 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu...]]>  

UCHWAŁA NR………..

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia ……….

w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój, uchwala:

§ 1

Wyraża wolę przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego”, którego liderem jest Miasto Rybnik a gminami - partnerami: Czerwionka-Leszczyny, Godów, Gorzyce, Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Świerklany, Żory.

§ 2

Celem Projektu, o którym mowa w § 1 jest wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym.

§ 3

Projekt finansowany będzie ze środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, a także z wkładu własnego wnoszonego przez poszczególnych partnerów projektu na zasadach określonych w umowie partnerskiej.

§ 4

Szczegółowe zasady współpracy oraz partycypacji finansowej partnerów Projektu w kosztach zadania (w ramach wkładu własnego) zostaną określone w umowie partnerskiej zawartej przez Lidera Projektu oraz gminy wskazane w § 1.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


UZASADNIENIE

 

 

Miasto Jastrzębie-Zdrój wyraziło wolę uczestnictwa w projekcie pn. „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego”, który został zgłoszony przez Miasto Rybnik do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Konkursu Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych i uzyskał dofinansowanie.

 

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym.

 

Powyższy cel główny osiągnięty zostanie poprzez cele szczegółowe:

1.      wyznaczenie granic (delimitacja) miejskiego obszaru funkcjonalnego – jest to istotny element realizacji celu głównego w szczególności w kontekście powstałej autostrady A1, której budowa zmieniła, zmodyfikowała powiązania funkcjonalne istniejące do tej pory w regionie (powiązania te skupiły się w znaczącym stopniu wokół powstałej drogi stąd konieczne jest przeprowadzenie analiz, badań).

2.      identyfikacja wspólnych celów rozwojowych dla określonego obszaru funkcjonalnego – jest to istotny warunek wdrożenia podejścia funkcjonalnego, planując rozwój nie wystarczy skupić się na jednej jednostce samorządu terytorialnego, kluczem do sukcesu jest określenie potencjałów rozwojowych całego istniejącego obszaru funkcjonalnego. Tylko dzięki temu możliwe jest osiągnięcie efektu synergii na danym obszarze.

3.      przygotowanie dokumentacji technicznej przez każdą z gmin uczestniczących w projekcie, dla inwestycji realizującej kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego wyznaczone w dokumencie określającym obszar funkcjonalny (dla osiągnięcia efektu synergii na etapie opracowywania dokumentu strategicznego określone zostaną najistotniejsze kierunki rozwoju danego obszaru funkcjonalnego, a partnerzy projektu wybiorą jeden ich zdaniem najistotniejszy kierunek i dla inwestycji realizujących ten kierunek opracowane zostaną dokumentacje techniczne).

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5229-projekt-uchwaly-w-sprawie-przystapienia-do-wspolnej-realizacji-projektu-pn.-diagnoza-potencjalu-rozwojowego-obszaru-funkcjonalnego-zlokalizowanego-wzdluz-autostrady-a1-na-terenie-subregionu... Mon, 20 May 2013 14:34:00 +0200