Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia uzupełnienia nr 3 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015"" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 14:31:30 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie przyjęcia uzupełnienia nr 3 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015"]]> UCHWAŁA NR .............

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ..................

w sprawie: przyjęcia uzupełnienia nr 3 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015"

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a:

§ 1

Przyjąć uzupełnienie nr  3 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015" stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr .............

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ..................

 

W marcu br. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zwrócił się z prośbą o wpisanie do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015" dwóch projektów pt. „Przebudowa części Oddziału Nefrologiczno-Wewnętrznego na Stację Dializ” oraz „Adaptacja niezagospodarowanych powierzchni Szpitala na Pracownię Rezonansu”.

Planowane projekty będą ubiegać się o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA- poddziałanie 6.2.3. „Rewitalizacja – JESSICA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z wytycznymi konkursowymi do w/w poddziałania niezbędnym załącznikiem do każdego projektu, który ubiega się o pożyczkę ze środków unijnych jest Lokalny Program Rewitalizacji, który musi zawierać również projekt ubiegający się o wsparcie ze źródeł zewnętrznych.

 

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 20 marca br. zostało wysłane pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla uzupełnianego dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015".

Dnia 28 marca br. otrzymano z RDOŚ (faksem) decyzję o wyrażeniu zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla uzupełnianego dokumentu.

 

Zadania przewidziane do realizacji w ramach w/w projektów, które będą ubiegały się o pożyczkę nie kwalifikują się  do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko. Wykorzystywanie zasobów naturalnych będzie minimalne. Nie wystąpi emisja zanieczyszczeń do środowiska. Planowane projekty rewitalizacyjne obejmują działania nie powodujące znaczących oddziaływań na środowisko, nie spowodują wystąpienia nowych zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska.

 

Poniżej przedstawiono projekty Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wprowadzone do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015":

 

Adaptacja niezagospodarowanych powierzchni Szpitala na Pracownię Rezonansu Magnetycznego

Opis i cele projektu

Przedmiotem projektu jest adaptacja ogólnobudowlana niezagospodarowanych powierzchni Szpitala (84 m2) na Pracownie Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem urządzenia do rezonansu. Powierzchnia ta jest zlokalizowana na parterze w części niskiej Szpitala. Pomieszczenia zostały wykonane w 1980 roku i od tego czasu nie były modernizowane- są w złym stanie technicznym. Pomieszczenia te są niezagospodarowane. W planowanej adaptacji należy uwzględnić wykonanie nowych instalacji, posadzek, tynków, wymianę stolarki wewnętrznej. Rewitalizacja będzie polegać na przekształceniu tej powierzchni na nową funkcję- Pracownię Rezonansu Magnetycznego.

Rezultaty projektu:

-           rewitalizacja powierzchni niezagospodarowanych

-           udostępnienie odnowionej infrastruktury dla pacjentów

-           zwiększenie dostępności pacjentów do badań rezonansu magnetycznego,

-           poprawa jakości wykonywanych świadczeń- diagnostyki obrazowej,

-           edukacja i szkolenie personelu

Lokalizacja Projektu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Al. Jana Pawła II7,44-330 Jastrzębie-Zdrój

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Beneficjenci końcowi:

-           pacjenci hospitalizowani w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

-           personel medyczny

Termin realizacji projektu: 1.07.2013 do 30.04.2014

Wartość projektu: 5 219 820 zł (pięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych)

 

Przebudowa części Oddziału Nefrologiczno-Wewnętrznego na Stację Dializ

 

Opis i cele projektu.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju posiada Stacje Dializ (8 stanowisk), która jest eksploatowana od 1976 roku. Stacja nie spełnia obowiązujących wymagań przede wszystkim brak niektórych funkcji ze względu na małą powierzchnię. Niewystarczająca jest również ilość stanowisk do hemodializ. Celem projektu jest dostosowanie Stacji Dializ do wymagań technicznych, sanitarno-higienicznych oraz zwiększenie ilości stanowisk do hemodializ z ośmiu do dwunastu. Powierzchnia przeznaczona do przebudowy to jest część Oddziału Nefrologiczno-Wewnętrznego jest do zagospodarowania. Szpital posiada trzy oddziały o profilu chorób wewnętrznych, które w pełni pokrywają potrzeby hospitalizacji chorych. W związku z tym część Oddziału Nefrologiczno-Wewnętrznego można przeznaczyć na inny cel- Stację Dializ. Stacja będzie wydzieloną częścią szpitala zlokalizowaną na parterze Bloku łóżkowego oraz w piwnicy (magazyny, pomieszczenia techniczne). Powierzchnia przeznaczona do przebudowy to 379m2. Stan techniczny tych pomieszczeń jest bardzo zły. Zostały oddane do użytkowania w 1976 roku. Od tego czasu nie były modernizowane. Zniszczone posadzki, sanitariaty, zużyta instalacja elektryczna, stolarka wewnętrzna. Dlatego też w planowanej przebudowie należy uwzględnić wykonanie nowych instalacji, posadzek, tynków, wymianę stolarki wewnętrznej, wyposażenie pomieszczeń w niezbędny sprzęt i urządzenia. Rewitalizacja będzie polegać na przekształceniu tej powierzchni na nową funkcję- Stację Dializ. Stacja ta jest potrzebna chorym ze schyłkową niewydolnością nerek, dla których dializa stanowi możliwość dalszego życia. W ramach rewitalizowanych powierzchni Stacji Dializ będzie również pomieszczenie socjalno-edukacyjne przeznaczone do szerzenia wiedzy kompleksowego leczenia nerko zastępczego, promocji zdrowia, konsultacji. Drugim elementem projektu jest zagospodarowanie terenu ok. 500 m2 przy budynku Szpitala- Stacji Dializ. Zagospodarowanie będzie polegało na wykonaniu parku, ścieżki zdrowia, miejsc odpoczynku. Z terenu tego będą mogli korzystać mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju.

 

Rezultaty projektu

- zwiększenie dostępności pacjentów do dializ poprzez zwiększenie ilości stanowisk,

- poprawa jakości wykonywanych świadczeń,

- rozwinięcie działalności o dializy otrzewnowe,

- edukacja pacjentów i ich rodzin, spotkania grup wsparcia,

- szkolenia personelu,

- promocja zdrowia dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju,

- stworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji

Lokalizacja Projektu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

 

Beneficjenci końcowi

- pacjenci ze schyłkową i ostrą niewydolnością nerek,

- pacjenci z ostrymi zatruciami,

- rodziny pacjentów, personel medyczny,

- mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju

 

Termin realizacji projektu: 1.07.2013 do 30.05.2014

 

Wartość projektu:  ok. 3 200 000 zł (ok. trzy miliony dwieście tysięcy złotych)

 

Powyższe projekty będą ubiegały się o pożyczkę w ramach w/w konkursu, dlatego też konieczne jest trzecie uzupełnienie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015 (uzupełnienie maj 2012 r.)" przyjętego uchwałą NR V.72.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 maja 2012r

Załącznik do  Uchwały - „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2008-2015. Uzupełnienie (kwiecień 2013 r.) znajduje się w Biurze Rady Miasta.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5208-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-uzupelnienia-nr-3-do-%E2%80%9Elokalnego-programu-rewitalizacji-jastrzebia-zdroju-na-lata-2008-2015 Tue, 09 Apr 2013 09:41:00 +0200