Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 15 Jun 2024 06:26:16 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi]]>                                                                                                                                   Projekt

 

            Uchwała Nr…………………………..

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ……………………………….

 

                       

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana XXX

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z dnia 27 luty 2013r.).

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

                                                           § 1      

Uznać doręczoną w dniu 14 lutego 2013r. skargę Pana  XXX na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej za niezasadną w części dotyczącej pkt 8 oraz części pkt 3 z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. W pozostałym zakresie skarga podlega rozpatrzeniu w toku postępowania administracyjnego w trybie art. 234 pkt 1 KPA jako stanowisko strony w sprawie.

                                                           § 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

                                                           § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

Załącznik  do Uchwały Nr…………….

Rady Miasta 

Jastrzębie-Zdrój

z dnia…………………… 

 

 

UZASADNIENIE

            Skarga złożona przez P. XXX  w dniu 14.02.2013r dotyczy:

1.     Braku założonych i prowadzonych metryk w aktach sprawy – zarzut dotyczy trwającego postępowania administracyjnego stąd zgodnie z art. 234 KPA zostaje uznany jako stanowisko strony w sprawie i tym samym nie może zostać rozpoznany jako skarga przez Radę Miasta;

2.     Prowadzenia akt sprawy w sposób luźny - zarzut dotyczy trwającego postępowania administracyjnego stąd zgodnie z art. 234 KPA zostaje uznany jako stanowisko strony w sprawie i tym samym nie może zostać rozpoznany jako skarga przez Radę Miasta;

3.     Pominięcia pełnomocnika w toczącym się postępowaniu - zarzut dotyczy trwającego postępowania administracyjnego stąd zgodnie z art. 234 KPA zostaje uznany jako stanowisko strony w sprawie i tym samym nie może zostać rozpoznany jako skarga przez Radę Miasta; braku sklasyfikowania pisma w kategorii skargizarzut ten dotyczy postępowania skargowego i w związku z tym, może zostać rozpoznany jako skarga przez Radę Miasta;

4.     Pominięcia pełnomocnika w toczącym się postępowaniu - zarzut dotyczy trwającego postępowania administracyjnego stąd zgodnie z art. 234 KPA zostaje uznany jako stanowisko strony w sprawie i tym samym nie może zostać rozpoznany jako skarga przez Radę Miasta;

5.     Manipulowania dokumentacją - zarzut dotyczy trwającego postępowania administracyjnego stąd zgodnie z art. 234 KPA zostaje uznany jako stanowisko strony w sprawie i tym samym nie może zostać rozpoznany jako skarga przez Radę Miasta;

6.     Niekompletności akt sprawy - zarzut dotyczy trwającego postępowania administracyjnego stąd zgodnie z art. 234 KPA zostaje uznany jako stanowisko strony w sprawie i tym samym nie może zostać rozpoznany jako skarga przez Radę Miasta;

7.     Wprowadzenia w błąd pracodawców - zarzut dotyczy trwającego postępowania administracyjnego stąd zgodnie z art. 234 KPA zostaje uznany jako stanowisko strony w sprawie i tym samym nie może zostać rozpoznany jako skarga przez Radę Miasta;

8.     Wydania z przekroczeniem uprawnień decyzji w zakresie udzielenia informacji publicznej - zarzut nie dotyczy toczącego się postępowania i może zostać rozpoznany jako skarga przez Radę Miasta;

 

Zarzuty podniesione w drugiej części punktu 3 oraz w punkcie 8 skargi dotyczą zakończonych działań w zakresie:

- postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia informacji publicznej w zakresie liczby wydanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji w przedmiocie odstąpienia od opłaty z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr III.32.2012 z dnia 29.03.2012r. z podziałem na decyzje wydane z urzędu i na wniosek oraz liczby wydanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej  decyzji zobowiązujących do ponoszenia opłaty wobec rodziców, których obowiązek alimentacyjny orzeczony został wyrokiem sądowym lub ugodą zawartą przed sądem; postępowanie to zostało wszczęte na wniosek P. XXX z dnia 17.12.2012r; postępowanie to również zakończyło się prawomocną decyzją nr PRONiB.0133.1.1.2013 z dnia 23.01.2013r; zwrotne potwierdzenie odbioru decyzji zostało odebrane w Kancelarii Prawnej  XXX  w dniu 28.01.2013r;

-  nie rozpoznania pisma z dnia 17.10.2012r. w kategorii skargi, o której mowa w art. 227 KPA;

 

 

Zgodnie z art. 234 pkt 1 KPA: „W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu”. Jak wynika z przedmiotowej skargi:  punkt 1, punkt 2 oraz punkty od 4 do 7 oraz częściowo 3 (kończąc na słowach: „art. 40 § 2 KPA”) dotyczą postępowań administracyjnych, które są w toku. Powyższe uzasadniania rozpoznanie tychże zarzutów w toku postępowania w trybie przepisów KPA. Z przepisów art. 234 KPA wynika zasada prymatu postępowania jurysdykcyjnego nad skargowym. Zgodnie z komentarzem do art. 233 KPA  ustawodawca przyjmuje generalną zasadę pierwszeństwa postępowania jurysdykcyjnego przed skargowym i transformacji skargi w odpowiedni środek postępowania jurysdykcyjnego. Zatem wystąpienie skarżącego staje się w określonych sytuacjach pismem procesowym. Taka sytuacja dotyczy zarzutów podniesionych w w/w punktach skargi.

Tym samym Rada Miasta winna rozpoznać wyłącznie zarzuty dotyczące punktu 8  skargi oraz punktu 3 w zakresie w jakimi strona zarzuca, iż jej pismo nie zostało potraktowane jako skarga w rozumieniu art. 227 KPA.

Odnosząc się do zarzutów, które nie dotyczą toczących się postępowań stwierdzić należy co następuje: 

Zarzut podniesiony przez skarżącego wskazujący, iż pismo które stanowiło skargę rozpatrywała osoba, której skarga dotyczyła podkreślenia wymaga fakt, że owe pismo zostało sporządzone przez profesjonalnego pełnomocnika będącego radcą prawnym. Okoliczność ta jest o tyle istotna, że rozpoznający ową quasi skargę mógł przypuszczać, że radca prawny potrafi w sposób precyzyjny sporządzać pisma opierając je na właściwej podstawie prawnej. Skoro  P. XXX  nie zatytułował pisma z dnia 17.10.2012r. skargą, jak również w jego treści nie zawarł żadnych znamion skargi, tj. nie powołał się na właściwe przepisy regulujące tryb rozpoznawania skargi lecz co więcej nie użył słowa „skarga”, to powyższe pismo mogło zostać potraktowane jako sygnalizacja.

Ponadto nawet gdyby uznać, iż powyższe pismo strony stanowiło skargę w rozumieniu art. 227 KPA, to i tak skarga ta winna zostać rozpoznana w trybie wyżej cytowanego art. 234 pkt 1 KPA a więc jako dokument w toczącym się postępowaniu administracyjnym.

W punkcie 8 skargi skarżący podnosi, że Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  wydaje decyzje z przekroczeniem swoich uprawnień. Informujemy, że decyzja dotycząca odmowy udzielenia informacji publicznej bezpośrednio łączyła się z decyzjami związanymi z pieczą zastępczą. Ponadto z samej funkcji pełnionej przez Dyrektora Ośrodka ma on uprawnienia do podpisywania decyzji z zakresu udostępniania informacji publicznej na co wskazuje art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wskazuje on jasno, że „obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne”. Zarzuty podnoszone przez skarżącego są zatem bezzasadne. Ponadto wskazać należy, że Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój nie posiada informacji, o których udostępnienie skarżący wnosił jako, że upoważnieniem z dnia 29.12.2011r. nr Or V.0052.658.2011 przekazał Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej kompetencje do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej należących do zadań własnych powiatu. W związku z powyższym przekazał wniosek  P. XXX  do rozpoznania właściwemu organowi, którym jest Dyrektor Ośrodka. Zważyć należy, że skarżący mógł zweryfikować zgodność z prawem przedmiotowej decyzji w drodze odwołania, czego jednak nie uczynił. Powyższe świadczy o tym, że decyzja była zgodna z prawem.

Zarzuty podniesione w punktach 1, 2, 3 (częściowo), 4, 5, 6, 7 skargi dotyczą czynności podejmowanych w trwających postępowaniach administracyjnych. W chwili obecnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju prowadzone są 3 postępowania administracyjne, w których P. XXX pełni rolę pełnomocnika P. XXX  (ojca XXX umieszczonej w rodzinie zastępczej stanowionej przez P. XXX od dnia XXX na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, sygn. akt XXX). Postępowania te dotyczą:

1. Ustalenia opłaty wobec P. XXX  za pobyt córki – XXX - w rodzinie zastępczej – wszczęte z urzędu;

2. Wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie odstąpienia od opłaty za pobyt dziecka – XXX – w rodzinie zastępczej wobec matki P. XXX – wszczęte na wniosek P. XXX;

3. Wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania rodzinie zastępczej stanowionej przez P. XXX dla małoletniej XXX świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania – wszczęte na wniosek P. XXX.

Stanowisko tut. Ośrodka w sprawie dotyczącej P. XXX zostało poparte przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W dniu 12.10.2012r. P. XXX zwrócił się z prośbą o wydanie kserokopii decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie odstąpienia od opłaty wobec XXX oraz dokumentów potwierdzających sytuację materialną XXX stanowiących podstawę decyzji o odstąpieniu od opłaty; wszczęte na wniosek P. XXX ; postępowanie to zakończyło się wydaniem postanowienia o odmowie wydania wnioskowanych dokumentów przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Pan XXX skorzystał z prawa do zażalenia Po rozpatrzeniu sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach utrzymało w mocy postanowienie Ośrodka Pomocy Społecznej (postanowienie nr SKO-XXX z dnia XXX.) wskazując, że Pan XXX „nie posiada przymiotu strony w postępowaniu dotyczącym odstąpienia od ustalenia opłaty u P. XXX”.

Naprowadzone okoliczności wskazują, iż skarga nie ma usprawiedliwionych podstaw i stanowi jedynie wyraz niezadowolenia skarżącego z niekorzystnych dla jego klienta rozstrzygnięć. 


Zakres wyłączenia dotyczy danych osobowych i wynika z ustawy o ochronie danych osobowych; osoba, która dokonała wyłączenia to Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. Wyłączenia dokonano w interesie osób fizycznych.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5199-projekt-uchwaly-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi Tue, 19 Mar 2013 08:10:00 +0100