Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 – 2041 (po autopoprawce)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 14 Jul 2024 19:06:26 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 – 2041 (po autopoprawce)]]>  

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 - 2041 przygotowanego na Sesję w dniu 26 marca  2013 roku.

 

   W związku ze  zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 26 marca bieżącego roku oraz zmianami opisanymi poniżej proponuje się:

1.     W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój 
wprowadzić zmiany wynikające:

a)     z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję w dniu 26 marca  2013 roku,

b)    ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr Or IV.0050.l 72.2013, Nr Or-IV.0050.l 74.2013 i Nr Or-IV.0050.l .93.2013 w miesiącu marcu, tj:

-         zwiększyć dochody bieżące w pkt. 1.1 i 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” o kwotę 75 zł,

-         zwiększyć wydatki bieżące w pkt. 2.1 o kwotę 75 zł,

-         zmniejszyć w pkt. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9 312 zł

-         zwiększyć pkt. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 10 000 zł,

Ponadto w wyniku wyjaśnień i interpretacji do nowego wzoru WPF uzyskanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej proponuje się zmienić dane w następujących punktach:

-         1.1.5 dochody bieżące „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” pomniejszyć  o dochody uzyskane z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w każdym roku o kwotę 7 131 zł,

-         11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” powiększyć o wydatki majątkowe w 2013 roku tj. o kwotę 316 000 zł,

-          11.3.1 „Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy  - bieżące” usuwa się z przedsięwzięć bieżących zadanie pod nazwą „Inwentaryzacja dróg i obiektów inżynierskich na terenie miasta”, zmniejsza się o kwotę 350 000 zł w 2013 roku, 1 150 000 zł w 2014 roku i 1 000 000 zł w 2015 roku,

-         11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” pomniejsza się o zakupy inwestycyjne, tj o kwotę 1 675 000 zł w 2013 roku i o kwotę 255 000 zł w 2014 roku.

2.     W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój”,  zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego i zakresu rzeczowego zadań majątkowych.

3.     W załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich” uaktualnić kolumnę  „Łączne nakłady finansowe, w związku z przedstawieniem sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Miasta za 2012 rok, ponadto wprowadza się następujące zmiany:

a)     w pozostałych wydatkach bieżących w pkt.1.3.1.1 usuwa się zadanie „Inwentaryzacja dróg i obiektów inżynierskich na terenie miasta”, w związku ze zmianą przepisów prawa zadania na ciągłość działania jednostki przestają być przedsięwzięciami wieloletnimi,

b)    w pozostałych wydatkach majątkowych:

-         w pkt. 1.3.2.27 w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój” zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 200 000 zł i w roku 2014 o kwotę 400 000 zł, a limit zobowiązań o kwotę 600 000 zł. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie,

-         dodaje się nowe przedsięwzięcie wieloletnie w pkt. 1.3.2.34 „Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” z planowanym limitem wydatków w 2013 roku 200 000 zł, w 2014 roku 400 000 zł i limitem zobowiązań 600 000 zł.

Przeniesienia środków pomiędzy zadaniami są spowodowane złożeniem wniosku do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Po stronie polskiej projekt polegał będzie na robotach modernizacyjnych zarówno parku przy ul. Żeromskiego jak i w Parku im. Witczaka przy ul. 1 Maja. Z uwagi na specyfikę projektu (oddziaływanie transgraniczne realizowane wspólnie z Karwiną) nazwa projektu musi być adekwatna do działań i nawiązywać do celów projektu.

 

 


PROJEKT

 

UCHWAŁA NR  …...2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia … marca  2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój   na  lata 2013 – 2041

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W uchwale Nr XV.190.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 – 2041 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1.   W tytule po słowach „Miasta Jastrzębie-Zdrój”  usuwa się słowa „na lata 2013-2041”,

2.   W § 1 po słowach „Miasta Jastrzębie-Zdrój” usuwa się słowa „na lata 2013-2041”,

3.   § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

    „Ustalić przedsięwzięcia wieloletnie, określone w załączniku Nr 3, w tym na zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe zadania”.

 

§ 2

1.   Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie.

2.   Załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku art.8 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 roku, nowelizującego ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,  proponuje się dostosowanie uchwały Nr XV.190.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  z  dnia 20  grudnia  2012 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój   na  lata 2013 – 2041 wraz ze zmianami wprowadzonymi w miesiącach styczniu i lutym bieżącego roku.

Powyższa zmiana została przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, określającym  wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznik wieloletnich przedsięwzięć.

Ponadto w związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję marcową zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.     W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmienia się czasookres tj. od 2013 do 2016 roku oraz wprowadza się  wartości liczbowe wynikające  z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję marcową Rady Miasta.

2.     W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój”, aktualizuje się informacje, dotyczące czasookresu przedstawionej prognozy, wyniku finansowego wraz z przychodami i rozchodami, informacji dotyczącej poręczeń i gwarancji oraz zakresu rzeczowego przedsięwzięć wieloletnich. 

3.     W załączniku nr 3 ” Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadza się  zmiany wynikające  z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję marcową Rady Miasta, w zakresie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.:

a)   w punkcie 1.1.1.1  w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „O krok do przodu”,  zwiększyć  w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 70 474 zł, zwiększyć  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 6 968 zł oraz zwiększyć limit wydatków  planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o kwotę 633 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 2 789 302 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 356 828 zł. 

b)   w punkcie 1.1.1.3  w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Music briges”,  zwiększyć  w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 3 321 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 80 846 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 35 996 zł.

c)    w punkcie 1.1.1.5  w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Naturopea: strategies  for a pro-active environmental citizenship”,  zwiększyć  w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 6 878 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 83 936 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 37 757 zł.

d)   w punkcie 1.1.1.8  w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”,  zwiększyć  w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 245 609 zł, zwiększyć  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 6 502 zł oraz zwiększyć limit wydatków  planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o kwotę 1 885 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 2 152 604 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 1 863 462 zł.

e)   w punkcie 1.1.1.10  w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Lets play my ancestors childhood game”,  zwiększyć  w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 8 632 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 59 791 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 41 987 zł. 

f)    w punkcie 1.1.1.12  w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Europa na scenę”,  zwiększyć  w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 10 800 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 83 200 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 67 914 zł.

g)   w punkcie 1.1.1.13  w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Daily life trough art.”,  zwiększyć  w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 632 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 41 600 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 25 489 zł.

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zwiększenia  planowanych kwot wydatków na 2013 rok  o niewykorzystaną część wydatków  z  2012 roku, co ma na celu maksymalne  wykorzystanie przyznanego dofinansowania i optymalną realizację zadań oraz celów wynikających z założeń wyżej wskazanych projektów. 

 

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe, w pkt.1.3.2.27  nazwę przedsięwzięcia „Rewitalizacja Parku przy ul. Żeromskiego” zmienia się na „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój” w związku z planowanym złożeniem (do 1 kwietnia 2013) wspólnego wniosku wraz z miastem Karvina do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

 

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5189-projekt-uchwaly-w-sprawie:-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-miasta-jastrzebie-zdroj--na-lata-2013-%E2%80%93-2041-po-autopoprawce Mon, 11 Mar 2013 14:13:00 +0100