Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 - 2041." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Fri, 12 Apr 2024 14:33:25 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 - 2041.]]> PROJEKT

 

UCHWAŁA NR  …...2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 lutego  2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój  na  lata
                 
2013 - 2041.

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 – 2041 wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013-2041,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2013-2041, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)     załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich  związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję lutową zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 –2041. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.     W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013-2041, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  wprowadzić wartości liczbowe wynikające  z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję lutową   Rady Miasta.

2.     W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2013-2041, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów.   

3.     W załączniku nr 4 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” proponuje się zmienić punkt I.6  w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Dajmy dzieciom skrzydła –indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju”,  zwiększyć  w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 599 314 zł, zwiększyć  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 105 760 zł oraz ustalić limit wydatków  planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o kwotę 50 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 1 274 717 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 689 981 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia  planowanych kwot wydatków na 2013 rok  o niewykorzystaną część wydatków  z  2012 roku, co ma na celu maksymalne  wykorzystanie przyznanego dofinansowania i optymalną realizację zadań oraz celów wynikających z założeń projektu. 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5181-projekt-uchwaly-w-sprawie:-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-miasta-jastrzebie-zdroj-na-lata-2013--2041. Mon, 25 Feb 2013 13:19:00 +0100