Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla..." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 10:37:20 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla...]]>      Projekt

Uchwała Nr ......../......2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ............... 2013 r.

 

 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2013

 

 

 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami),

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

 

§ 1

 

Określić zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2013, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały nr ...............

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ...........

 

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych dla Miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2013

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

 

160 000

1.

Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a)

45 000

2.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40)

16 000

3.

Dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)

45 000

4.

Dokonywanie zwrotu kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia (art.26f)

0

5.

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu (art.11)

54 000

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

 

1 231 246

1.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ

887 760

2.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

70 000

3.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

157 486

4.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

70 000

5.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

                  46 000

6.

Środki finansowe na zdania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – ogółem

1 391  246

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5179-projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-na-ktore-przeznacza-sie-srodki-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-przewidziane-dla... Fri, 22 Feb 2013 12:57:00 +0100