Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 03:11:27 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju]]>   

Uchwała Nr ___________________

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ______________________

 

w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju

                         

 

     Na    podstawie  art. 18  ust. 2 pkt  15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy  z   dnia  8  marca  1990r.  o samorządzie  gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r.  Nr   142,   poz.  1591   z   późniejszymi   zmianami),  art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012r., poz. 642), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t Dz.U. z 2012 r., poz. 406)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

 

§ 1

 

Nadać statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju stanowiący  załącznik do niniejszej

uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

 

Traci moc Uchwała nr XXI/397/2000 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2000r.

   

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Obecnie obowiązujący statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju nadany został mocą Uchwały Nr XXI/397/2000 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój  z dnia 27 maja 2000 roku.  Obecnie zatem dokument ten obowiązuje w niezmienionym  kształcie już od kilkunastu lat.  W tym czasie ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach i ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, stanowiące podstawę prawną dla funkcjonowania Biblioteki jak i wydania jej statutu,  uległy zmianom.  Dotyczyły one m.in. tak istotnych kwestii jak zakres treściowy statutu, organizacja biblioteki i zasady jej gospodarki finansowej. 

Niezbędnym zatem stało się  przygotowanie nowego brzmienia statutu  uwzględniającego powyższe zmiany w przepisach jak i zmiany zaistniałe w samej Bibliotece na przestrzeni wspomnianych ostatnich kilkunastu lat.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5177-projekt-uchwaly-w-sprawie-zatwierdzenia-statutu-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-jastrzebiu-zdroju Fri, 22 Feb 2013 12:47:00 +0100