Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ramowych zasad dla opracowania programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni 60+”" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:29:33 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ramowych zasad dla opracowania programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni 60+”]]> UCHWAŁA NR  …………………………….
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia …………………………….

 

w sprawie przyjęcia ramowych zasad dla opracowania programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni 60+”

 

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 9, 10 oraz art.18 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku  Nr 142,  poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

  1. Przyjęcie ramowych zasad dla opracowania programu „Aktywni 60+”, będący elementem szerokiej polityki społecznej realizowanej przez samorząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.
  2. Programem objąć osoby, które ukończyły 60 rok życia.
  3. Program spełniać powinien cele związane z budowaniem pozytywnego społecznego wizerunku osób w tym wieku, wspieranie wszelkich form aktywności i sprawności tej grupy naszych mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, przy uwzględnieniu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia, a także dążenie do odtworzenia i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych.

§ 2

 

  1. Program „Aktywni 60+” realizowany być winien poprzez opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg promowanych przez:

1)     jednostki i zakłady budżetowe oraz samorządowe instytucje kultury, sportu i rekreacji Miasta Jastrzębie-Zdrój,

2)     jednostki kultury, sportu i rekreacji nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Jastrzębie-Zdrój,

3)     instytucje i przedsiębiorstwa prowadzące działalność inną niż działalność kulturalna, sportowa i rekreacyjna na terenie Jastrzębia-Zdroju.

2.     Treść programu „Aktywni 60+”motywować winna do podejmowania inicjatyw społecznych,

       kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez instytucje miejskie.                 

 

§ 3

 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój opracuje stosownie do przyjętych zasad program i wskaże sposoby jego realizacji.

§ 4

 

Promocja działań określonych w uchwale obejmować będzie ogłoszenie w lokalnych środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój informujące o założeniach programu oraz zasadach otrzymywania karty „Aktywni 60+” i wykazie ulg przysługujących uczestnikom programu.

§ 5

 

Warunki organizacyjne niezbędne do realizacji programu  zapewni Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

           

            Jednymi z najważniejszych wyzwań stojącymi przed samorządami oraz instytucjami  zajmującymi się osobami starszymi jest dotarcie do nich z szeroką ofertą i spowodowanie, że seniorzy pokonają swoją bierność, nieśmiałość, często lęki i wyjdą z domów. Samorządy wielu polskich miast zachęcają na swoim terenie instytucje kultury do obniżenia cen biletów dla seniorów czy do zapewnienia darmowych lub za symboliczną opłatą wstępów na imprezy kulturalne, bądź do przygotowania oferty specjalnie dla tej grupy. Ważne jest też, by starsi ludzie już na etapie pozyskania informacji o danej imprezie dowiedzieli się, że będą mieli znaczące zniżki uprawniające do uczestnictwa.

           

Włączeniu seniorów w życie miasta służy także usunięcie wielu barier architektonicznych.

 

            Przyjęciem uchwały dotyczącej seniorów chcemy zwrócić uwagę opinii publicznej na wkład, jaki do naszej społeczności wnoszą osoby starsze. Pragniemy rozwijać procesy integracyjne seniorów zarówno w obrębie ich społeczności, jak i z pozostałymi grupami społecznymi.

 

Parlament Europejski oficjalnie ogłosił rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

           

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uznając prawa jastrzębskich seniorów, ich ogromny potencjał oraz potrzeby i możliwości aktywnego życia, szanując prawa seniorów do pełnego uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu społecznym oraz w trosce o wykorzystanie dla dobra naszego Miasta ich wiedzy i umiejętności płynących z ich życiowego doświadczenia, a także w uznaniu dla ich zasług przyjmuje niniejszą uchwałę.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5176-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-ramowych-zasad-dla-opracowania-programu-z-zakresu-polityki-spolecznej-%E2%80%9Eaktywni-60+%E2%80%9D Fri, 22 Feb 2013 10:29:00 +0100