Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie Przyjęcia „Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2013.”" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 21 Apr 2024 17:01:01 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie Przyjęcia „Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2013.”]]> Projekt

 

 

Uchwała Nr ........................................

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia.................................................

 

w sprawie: Przyjęcia „Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2013.”

 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z póź. zm.). w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póż. zm.)

 

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a:

 

 

§ 1

 

Przyjąć „Program Zdrowotny dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2013” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały NR .................................Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia.................................................

 

w sprawie: Przyjęcia „Programu Zdrowotnego dla mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2013.”

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm.), zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym również z zakresu ochrony zdrowia należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z póź. zm.) do zadań własnych gminy w zakresie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Kierując się ustawowym obowiązkiem Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej opracował „Program Zdrowotny dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2013”.

Przytoczona wyżej ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj.: art. 5 pkt 30, określa program zdrowotny jako – zespół zaplanowanych  i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej, ocenianych jako skuteczne, bezpieczne  i uzasadnione, umożliwiających w określonym terminie osiągnięcie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, finansowany ze środków publicznych.

Przedłożony do przyjęcia „Program zdrowotny dla mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2013” zawiera wszystkie, ustawowo określone cechy, a w szczególności:

1.     zawiera informacje o dotychczas zrealizowanych działaniach z zakresu profilaktyki zdrowotnej,

2.     przedstawia analizę stanu zdrowia mieszkańców miasta sformułowaną na podstawie dostępnych danych epidemiologicznych jak również ewaluacji przeprowadzonych dotychczas programów profilaktycznych,

3.     zawiera propozycje interwencji – działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia będących odpowiedzią na wcześniej opisaną sytuację epidemiologiczną.

4.     finansowanie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia odbywać się będzie ze środków zarezerwowanych w budżecie miasta na rok 2013, przeznaczonych na realizację programów zdrowotnych.

Akceptacja niniejszego Programu pozwoli na uzupełnienie świadczeń, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, o działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, prewencji i promocji zdrowia a jednocześnie ułatwi mieszkańcom miasta dostęp do profilaktycznych badań diagnostycznych oraz podniesie świadomość zdrowotną mieszkańców.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5174-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-%E2%80%9Eprogramu-zdrowotnego-dla-mieszkancow-miasta-jastrzebie-zdroj-na-rok-2013.%E2%80%9D Fri, 15 Feb 2013 08:56:00 +0100