Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:25:38 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży]]>         UCHWAŁA  Nr..................

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

         z dnia .............................

 

w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102 poz.651 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)       

 

 

                                                  Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

                                                                    uchwala:

 

                                                                            § 1

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych dokonywać na rzecz najemców, którym przysługuje prawo pierwszeństwa, wynikające z art. 34 ust. 1 pkt 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

§ 2

 

1.         Cenę sprzedaży lokalu ustala się na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie sprzedającego.

 

2.         Od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych ustala się bonifikatę w wysokości:

 

·         65% dla osób, które zawarły umowę najmu lokalu mieszkalnego przed dniem
12 listopada 1994 r. i które w przypadku zamiany lokalu nie otrzymały zwrotu kaucji mieszkaniowej,

·         75% dla osób, które zawarły umowę najmu po dniu 11 listopada 1994 r.

§ 3

 

1.     Bonifikata od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta
Jastrzębie-Zdrój w drodze bezprzetargowej, najemcy lokalu będzie udzielona przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

 

a)     najem nie został wypowiedziany z przyczyn ustawowych,

b)    na  lokalu nie ciążą zaległości czynszowe oraz inne opłaty z tytułu najmu lokalu mieszkalnego,

c)     najemca w zajmowanym lokalu mieszkalnym, mieszka dłużej niż pięć lat, licząc od dnia złożenia wniosku o nabycie,

d)    w terminie pięciu lat przed złożeniem wniosku o nabycie najemca nie skorzystał z pomocy Gminy Jastrzębie-Zdrój w formie umorzenia należności przy spłacie zaległości czynszowych,

e)     najemca w czasie zamieszkiwania nie otrzymał wypowiedzenia stosunku prawnego lokalu
z przyczyn określonych w art.11 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733).

 

                                                                      

 

 

 

§ 4

 

Wnioski o wykup lokali mieszkalnych złożone przed dniem wejścia w życie uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży, rozpatrywane będą według dotychczasowych zasad.

 

 

§ 5

 

 

 Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

                                            

 

                                     § 6

 

Traci moc:

 

1.     Uchwała Nr XXX/641/2005 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

2.     Uchwała Nr XXXIX/847/2005 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/641/2005 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

§ 8

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

Proponuje się uchylić Uchwałę Nr XXX/641/2005 r. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Uchwałę Nr XXX/X/847/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniającą Uchwałę
Nr XXX/641/2005 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

            Powyższe podyktowane jest tym, iż przedmiotowe uchwały zawierają zapisy, które uzależniają nabywanie od Gminy lokali mieszkalnych z bonifikatą, od zrzeczenia się wierzytelności z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowej.

 

            Zgodnie z orzecznictwem prawnym tj. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie z dnia 28 stycznia 2011 Sygnatura akt IISA/Kr1146/10, zapis w uchwale o zrzeczeniu się nabywcy z wierzytelności  z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowej jest sprzeczny z art. 75 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zawiera bowiem niedopuszczalny przepis, uzależniający nabycie lokali mieszkalnych z bonifikatą, od złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się kaucji.

W art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego, został wprowadzony obowiązek zwrotu kaucji najemcy, który nabył lokal na własność.

 

Dlatego też, organ gminny nie ma podstaw prawnych do uzależniania nabycia od Gminy, lokalu
z bonifikatą od złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się kaucji przez najemcę.

 

Wprowadzono nowe kryteria wpływające na wysokość bonifikaty, to znaczy 65% dla osób, które zawarły umowę najmu lokalu mieszkalnego przez dniem 12 listopada 1994 r. i które w przypadku zamiany lokalu nie otrzymały zwrotu kaucji mieszkaniowej (osoby te mogą ubiegać się o zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej na drodze cywilnej), 75% dla osób, które zawarły umowę najmu po dniu 11 listopada 1994 r. , a które na mocy poprzedniej uchwały (Nr XXX/641/2005 r. z dnia 23 marca 2005 r.)  korzystały z 60% bonifikaty.  

 

Niniejszą uchwałą uzależniono wysokość bonifikaty od trzech nowych warunków:

 

a)     najemca w zajmowanym lokalu mieszkalnym, mieszka dłużej niż pięć lat, licząc od dnia złożenia wniosku o nabycie,

b)    w terminie pięciu lat przed złożeniem wniosku o nabycie najemca nie skorzystał z pomocy Gminy Jastrzębie-Zdrój w formie umorzenia należności przy spłacie zaległości czynszowych,

c)     najemca w czasie zamieszkiwania nie otrzymał wypowiedzenia stosunku prawnego lokalu
z przyczyn określonych w art.11 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733).

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5120-projekt-uchwaly-w-sprawie-zasad-bezprzetargowej-sprzedazy-gminnych-lokali-mieszkalnych-ich-najemcom-okreslenia-warunkow-udzielania-bonifikat-i-wysokosci-stawek-procentowych-od-ceny-sprzedazy Fri, 19 Oct 2012 10:09:00 +0200