Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok (autopoprawka)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 21 Apr 2024 17:06:02 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok (autopoprawka)]]>

P R O J E K T PO AUTOPOPRAWCE

 

UCHWAŁA NR ….2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia      października 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 6 801 766 zł,  w tym:.

a)     zmniejszyć dochody bieżące o kwotę       885 766 zł,

b)    zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 5 916 000 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  336 904 355 , w tym:

a)     dochody bieżące 307 586 047 zł,

b)    dochody majątkowe 29 318 308 zł.

§ 2

1.     Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 547 053 zł,  w tym:.

a)     zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 587 321 zł,

b)    zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 7 134 374 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  380 809 706 , w tym:

a)     wydatki bieżące 298 019 267 zł,

b)    wydatki majątkowe 82 790 439 zł.

§ 3

1.   Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 254 713 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  43 905 351 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4

1.   Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  254 713 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi  44 055 351 .

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.   Zmniejszyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę  1 257 713 zł.

2.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.

 

§ 6

 

Zwiększyć o kwotę 10 233 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

  

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 1 688 344 zł dla zadania Nr 000-000-007-300 Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych w związku ze zmianą harmonogramu robót na zadaniu. Powyższe środki proponuje się przesunąć na rok 2013.

2.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 146 117 zł na realizację projektu Nr 000-P86-000-100 „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi - Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi (dotacja) - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3. Powyższa zmiana spowodowana jest przesunięcie wykonania projektu do 2014 roku i koniecznością dostosowania wydatków do okresu realizacji projektu.

3.     Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 211 451 zł, w tym:

-     zadanie Nr  000-000-188-300 Przebudowa ul. K. Paryskiej – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o 199 355 zł - z uwagi na trwającą procedurę uzyskania zezwolenia na realizacje zadania w ramach Specustawy środki w roku bieżącym nie będą wykorzystane i w związku z tym proponuje się przesunąć realizację zadania na 2013 rok,

-     zadanie Nr  000-000-197-300 Budowa chodnika Boża Góra  ul. Wodzisławska – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o 2 715 zł – w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

-     zadanie Nr  000-000-199-300 Budowa chodnika ul. Świerczewskiego – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o 9 381 zł – w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

4.     Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:

-     zadanie Nr  000-000-002-300 Przebudowa drogi Pole Bzie - KSSE – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o 12 930 zł,

-     zadanie Nr  000-000-191-300 Przebudowa ul. Torowej-Majowej – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o 123 200 zł - z uwagi na trwającą procedurę uzyskania zezwolenia na realizacje zadania w ramach Specustawy środki w roku bieżącym nie będą wykorzystane.

5.     Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne dla zadania Nr 000-000-006-000 Budowa dróg ul. Gołębia o kwotę 266 432 , w związku z przekształceniem zadania w przedsięwzięcie wieloletnie.

6.      Proponuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 225 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nowo utworzonego przedsięwzięcia wieloletniego o nazwie Budowa dróg ul. Gołębia– pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych.

7.     Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 28 000 zł dla zadania Nr 000-000-112-300 Parking ul. Wodeckiego – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych – brak w budżecie środków, które umożliwiłyby realizację zadania w pełnym zakresie powoduje iż zapisane środki w budżecie tego roku nie będą wykorzystane.

8.     Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 – Zakłady  gospodarki mieszkaniowej o kwotę 814 000 zł, w tym:

-     zadanie Nr 000-000-092-300 Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112 – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o 800 000 zł, w związku z opóźnieniem realizacji zadania, co wiąże się z koniecznością przesunięcia realizacji zadania na 2013 rok.

-     zadanie Nr ZOŚ-000-063-300 Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja budynków– pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o 14 000 zł.

Powyższe środki proponuje się przesunąć na rok 2013.

9.     Proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w związku z brakiem możliwości sprzedaży nieruchomości niezabudowanych przy ul. Dębina w wysokości 5 920 000 zł.

10.  Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 26 000 zł dla zadania Nr 000-000-110-300 Budowa wiaty Gagarina 130 OSP – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych. Środki powyższe planowane były na budową sanitariatów wokół wiaty i na zagospodarowanie terenu, ale ze względu na trwające obecnie prace związane z budową wiaty ich realizacja  będzie możliwa dopiero w 2013 roku, dlatego proponuje się przesunięcie planu z roku 2012 na rok  2013.

11.  W związku z przejęciem przez Miejski Zarząd Nieruchomości z dniem 1 września 2012 roku obiektu przy ul. Kaszubskiej 2, tj. dawnego Zespołu Szkół Nr 7 proponuje się w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 27 000 zł dla zadania Nr 000-000-024-000 Monitoring obiektów oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 19 131 zł na zabezpieczenie kosztów bieżącego utrzymania.

12.  Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25 000 zł na realizację projektu Nr 000-P89-000-100 „Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3”.

 

13.  W związku ze zmianą kursu euro proponuje się zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2 609 zł dla projektu „Lets play my ancestores childhood game”,  pochodzących z budżetu unii europejskiej.

14.  Z powodu znacznych opóźnień w realizacji projektu „Mam zawód-mam pracę w regionie” Lider projektu zdecydował o przedłużeniu jego realizacji do 2014 roku. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć:

a)   dochody bieżące  w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 067 600 zł, tym:

- budżet Unii Europejskiej 1 040 053 zł,

- budżet państwa 27 547 zł,

b)   wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1 083 400 zł w zadaniu Nr 000-P91-000-100 „Mam zawód-mam pracę w regionie”  - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ufp.

15.  Wydatki majątkowe w dziale 801 – Oświata i wychowanie, proponuje się:

-      w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zadanie Nr  000-000-168-300 Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o 31 120 zł w związku z tym, że w roku bieżącym wykonany zostanie jedynie projekt techniczny, a pozostałe środki nie będą wykorzystane,

-      w rozdziale 80104 – Przedszkola zadanie Nr  000-000-129-300 Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148 – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zwiększyć o 65 000 zł z uwagi na wystąpienie pęknięć ścian zewnętrznych i koniecznością wykonania nowych ścianek działowych w miejsce istniejących,

-      w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zadanie Nr  000-000-159-300 Budowa i modernizacja boisk szkolnych – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o 15 560 zł, w związku z tym, że w roku bieżącym wykonany zostanie jedynie projekt techniczny, a pozostałe środki nie będą wykorzystane,

-      w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zadanie Nr  ZOS-P95-160-100 Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju-Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju-pw z udział. śr. o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp  zmniejszyć o 6 588 zł w związku z tym, że w roku bieżącym pozostają wolne środki, które nie zostaną wykorzystane na to zadanie.

16.  Wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie, proponuje się:

a)   w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

-  zwiększyć o 13 zł na przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-P78-000-100 Osiągamy sukcesy w  nauce- pw z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ufp, w związku z naliczeniem odsetek powstałych w wyniku nie przekazania w terminie zwrotu dotacji z Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,

-   zwiększyć o 16 000 zł na przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-P97-000-100 Poznawanie tradycji, tworzenie jedności - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ufp, w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu przez Szkołę Podstawową nr 1,

-  zwiększyć o 124 555 zł dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w związku z brakiem środków na realizację statutowych zadań jednostki,

b)   w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększyć o 20 000 zł na przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-P34-000-100 Europa na scenie - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ufp, w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu przez Zespół Szkół nr 9,

c)   w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększyć o 14 400 zł na przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-P98-000-100 Daily life through art - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ufp, w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu przez Publiczne Przedszkole nr 4,

d)   w rozdziale 80110 – Gimnazja zwiększyć o 189 867 zł dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, w związku z brakiem środków na realizację statutowych zadań jednostki,

e)   w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące zmniejszyć o 26 965 zł przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-P83-000-100 Wewnątrz krajobrazu – poza krajobrazem - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ufp, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok następny (Zespół Szkół nr 3),

f)    w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększyć o 466 452 zł dla Zespołu Szkół Handlowych, w związku z brakiem środków na realizację statutowych zadań jednostki,

g)   w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększyć o 1 002 412 zł dla oświaty, w związku z brakiem środków na realizację statutowych zadań jednostek oświatowych.

17.  W związku z przystąpieniem do nowych projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć dochody bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę  164 203 zł.

18.  W związku z podpisaniem umowy na realizację nowego projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 24 240 zł tym:

-     budżet Unii Europejskiej 20 604 zł (17 204 zł dochody bieżące,  3 400 zł dochody majątkowe),

-     budżet państwa 3 636 zł  (3 036 zł dochody bieżące, 600 zł dochody majątkowe).

Proponuje się również zwiększyć plan wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 24 250 zł tym:

-     wydatki  bieżące 20 250 zł – zadanie Nr 000-P99-000-100 „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego- pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,

-     wydatki  majątkowe 4 000 zł – zadanie Nr 000-P99-171-100 „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - zakup urządzenia wielofunkcyjnego - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

19.  Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  o kwotę 50 394 zł, w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy ZLO „Betlejem” w Jastrzębiu-Zdroju.

20.  Wydatki majątkowe w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, proponuje się:

-      w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zadanie Nr  000-000-090-000 Wykonanie odwodnienia z terenu parku przy ul. Żeromskiego zmniejszyć o 1 286 zł w związku z tym, że w roku bieżącym wykonany zostanie jedynie projekt techniczny, a pozostałe środki nie będą wykorzystane,

-      w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zadanie Nr  000-000-010-300 Budowa oświetlenia ulic - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zwiększyć o 48 000 zł w związku z przebudową oświetlenia w dzielnicy Zdrój z sieci napowietrznej na kablową,

-      w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zadanie Nr  ZOS-P94-020-100 Zadania Ochrony Środowiska-Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju -Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju -pw  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 uofp zmniejszyć o 7 346 zł w związku z tym, że w roku bieżącym pozostają wolne środki, które nie zostaną wykorzystane oraz zadanie Nr  000-000-152-300 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o 4 000 000 zł w związku przesunięciem realizacji zadania na 2014 rok.

21.  Wydatki bieżące z tytułu zimowego i letniego utrzymania miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi proponuje się zmniejszyć o 150 000 zł w związku z rozliczeniem zadania za okres dziewięciu miesięcy br.

22.  W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki majątkowe proponuje się:

-      zwiększyć o 80 000 zł na zadanie Nr  000-000-101-300 Przebudowa budynku Domu Zdrojowego - pw  związane z realizacją programów i zadań majątkowych, prace związane są z wystąpieniem pod drogą dojazdową nawodnionego, plastycznego nienośnego gruntu starej skorodowanej instalacji solankowej, zmianą istniejących naświetli okienek piwnicznych, zmianą sposobu obudowy ścian pochylni dla niepełnosprawnych i wymianą drzwi wejściowych,

-      zmniejszyć o 25 000 zł na zadanie Nr  000-000-107-300 Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC-pw  związane z realizacją programów i zadań majątkowych w związku z tym, że w roku bieżącym pozostają wolne środki, które nie zostaną wykorzystane na to zadanie.

23.  Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe  na zadanie Nr  000-000-099-300 Rewitalizacja terenu OWN- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych o kwotę 180 000 zł.

 

 

 

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zwiększenie deficytu budżetowego o  254 713 zł. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę  254 713 zł.

 

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami  wydatków  planowanych na dotacje wynikającymi z załącznika nr 2 oraz zmianami dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu październiku bieżącego roku, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

1.     zwiększeniu o kwotę 475 zł zwrotu dotacji celowej dla powiatu pszczyńskiego z zakresu opieki społecznej  – poz. I.17,

2.     zmniejszeniu o kwotę 475 zł dotacji celowej na zasiłki dla  rodzin zastępczych, u których przebywają dzieci z naszego Miasta (powiat warszawski zachodni)- poz. I.12,

3.     zmniejszeniu o kwotę 422 zł dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Zakładzie Leczniczo -Opiekuńczym w Jastrzębiu - Zdroju- poz. II.9,

4.     zwiększeniu o kwotę 32 650 zł dotacji celowej na zakupy inwestycyjne sprzętu OSP, poz. II.23,

5.     zwiększeniu o kwotę 490 100 zł dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – poz.II.1, w tym:

-        Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Dzwoneczek” w Jastrzębiu-Zdroju    100 000 zł,

-        Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju   9 500 zł,

-        Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  ŻAK w Jastrzębiu-Zdroju   20 000 zł,

-        Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK w Jastrzębiu-Zdroju   2 500 zł,

-        Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  NOTUS w Jastrzębiu-Zdroju   17 200 zł,

-        Szkoła Policealna dla Dorosłych  AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju   23 000 zł,

-        Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Jastrzębiu-Zdroju   290 000 zł,

-        Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych  „Adeptus” w Jastrzębiu-Zdroju 12 500 zł,

-        Prywatne  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych „Adeptus” w Jastrzębiu-Zdroju    5 600 zł,

-        Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju    9 800 zł,

6.     zmniejszeniu o kwotę 1 555 924 zł dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – poz.II.1, w tym:

-        Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „AWANS” W Jastrzębiu-Zdroju 56 800 zł,

-        Gimnazjum dla Dorosłych „AP Edukacja” w Jastrzębiu-Zdroju 19 800 zł,

-        Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w jastrzębiu-Zdroju (Rafał Kucharczyk) 89 100 zł,

-        Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „PRYMUS” w Jastrzębiu-Zdroju 26 800 zł,

-        Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala) 59 300 zł,

-        Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych 20 880 zł,

-        Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju 30 500 zł,

-        Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Rafał Kucharczyk) 102 600 zł,

-        Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju 120 600 zł,

-        Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju 103 500 zł zł,

-        Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala) 77 000 zł,

-        Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju 12 300 zł,

-        Policealna Szkoła TEB Edukacja 35 800 zł,

-        Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Euro Colege” w Jastrzębiu-Zdroju – Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu 5 700 zł,

-        Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu 46 500 zł,

-        Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „LOGUS”  45 000 zł,

-        Prywatna Szkoła Policealna „Twoja Szkoła” (Angelika Cysewska-Kubala) 93 500 zł,

-        Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju 61 891 zł,

-        Niepubliczna Szkoła Policealna Biznesu i Informatyki dla Dorosłych NOTUS 57 600 zł,

-        Niepubliczna Szkoła Policealna Śląskiego Centrum Kształcenia Zawodowego dla  Dorosłych  PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju 51 100 zł,

-        Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych A. Włochowicz-Kucharczyk w Jastrzębiu-Zdroju 54 200 zł,

-        Niepubliczne Technikum dla Dorosłych  „NOTUS” w Jastrzębiu-Zdroju  18 900 zł,

-        Niepubliczne Technikum dla Dorosłych  „LOGUS” w Jastrzębiu-Zdroju  29 300 zł,

-        Niepubliczne Technikum dla Dorosłych  „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju  61 900 zł,

-        Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych  „NOTUS” w Jastrzębiu-Zdroju  7 800 zł,

-        Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych „EDUKATOR” w jastrzębiu-Zdroju 22 900 zł,

-        Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych  „LOGUS” w Jastrzębiu-Zdroju  13 200 zł,

-        Niepubliczna Zasadnicza Szkoła zawodowa dla Dorosłych „NOTUS” 3 700 zł,

-        Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy ZLO „Betlejem” 68 200 zł,

-        Szkoła policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych „ŻAK” w Jstrzębiu-Zdroju 159 553 zł.

7.     zwiększeniu o kwotę 7 500 zł dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.10, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Niepublicznym Przedszkolu w Tychach, 

8.     zmniejszeniu o kwotę 85 500 zł dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – poz.II.2, w tym:

-        Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju 19 600 zł,

-        Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju 65 900 zł,

 

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku o kwotę 10 233 zł, w tym:

1.      dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz  z odsetkami  1 200 zł (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego),

2.      dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami 8 232 zł, z tego:

-        Szkoła Podstawowa Nr 17     732 zł,

-        Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego     7 500 zł,

3.     dochody  z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej  wraz z odsetkami 341 zł (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego),

4.     dochody  z tytułu wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych  wraz z odsetkami 460 zł (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego).

 

 


 

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok złożonego na Sesję w dniu  25 października  2012 roku.

 

Załącznik Nr 1 i 2

1.   Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 146 117 zł na realizację projektu Nr 000-P86-000-100 „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi - Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi (dotacja) - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3. Powyższa zmiana spowodowana jest przesunięciem wykonania projektu do 2014 roku i koniecznością dostosowania wydatków do okresu realizacji projektu.

2.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25 000 zł na realizację projektu Nr 000-P89-000-100 „Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3”.

3.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 68 200 zł w związku z brakiem środków na realizację statutowych zadań jednostek oświatowych.

4.   W związku ze zmianą kursu euro proponuje się zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2 609 zł dla projektu „Lets play my ancestores childhood game”,  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

5.   Z powodu znacznych opóźnień w realizacji projektu „Mam zawód-mam pracę w regionie” Lider projektu zdecydował o przedłużeniu jego realizacji do 2014 roku. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć:

a)   dochody bieżące  w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 067 600 zł, tym:

- budżet Unii Europejskiej 1 040 053 zł,

- budżet państwa 27 547 zł,

b)   wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1 083 400 zł w zadaniu Nr 000-P91-000-100 „Mam zawód-mam pracę w regionie”  - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ufp.

6.   W związku z podpisaniem umowy na realizację nowego projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 24 240 zł tym:

-     budżet Unii Europejskiej 20 604 zł (17 204 zł dochody bieżące,  3 400 zł dochody majątkowe),

-     budżet państwa 3 636 zł  (3 036 zł dochody bieżące, 600 zł dochody majątkowe).

Proponuje się również zwiększyć plan wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 24 250 zł tym:

-     wydatki  bieżące 20 250 zł – zadanie Nr 000-P99-000-100 „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego- pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,

-     wydatki  majątkowe 4 000 zł – zadanie Nr 000-P99-171-100 „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - zakup urządzenia wielofunkcyjnego - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

7.   Proponuje się anulować zapis dotyczący zwiększenia wydatków bieżących w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 – Świetlice szkolne  o kwotę 17 806 zł, które zostały dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu Październiku.

8.   Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  o kwotę 50 394 zł, w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy ZLO „Betlejem” w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o 134 298 . W celu zrównoważenia budżetu proponuje się zmniejszyć   nadwyżką budżetową z lat ubiegłych o kwotę 134 298 .

 

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami  wydatków  planowanych na dotacje wynikającymi z załącznika nr 2 oraz zmianami dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu październiku bieżącego roku, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

1.      zwiększeniu o kwotę 490 100 zł dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – poz.II.1, w tym:

-        Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Dzwoneczek” w Jastrzębiu-Zdroju    100 000 zł,

-        Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju   9 500 zł,

-        Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  ŻAK w Jastrzębiu-Zdroju   20 000 zł,

-        Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK w Jastrzębiu-Zdroju   2 500 zł,

-        Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  NOTUS w Jastrzębiu-Zdroju   17 200 zł,

-        Szkoła Policealna dla Dorosłych  AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju   23 000 zł,

-        Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Jastrzębiu-Zdroju   290 000 zł,

-        Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych  „Adeptus” w Jastrzębiu-Zdroju 12 500 zł,

-        Prywatne  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych „Adeptus” w Jastrzębiu-Zdroju    5 600 zł,

-        Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju    9 800 zł,

2.      zmniejszeniu o kwotę 1 555 924 zł dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – poz.II.1, w tym:

-        Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „AWANS” W Jastrzębiu-Zdroju 56 800 zł,

-        Gimnazjum dla Dorosłych „AP Edukacja” w Jastrzębiu-Zdroju 19 800 zł,

-        Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Rafał Kucharczyk) 89 100 zł,

-        Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „PRYMUS” w Jastrzębiu-Zdroju 26 800 zł,

-        Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala) 59 300 zł,

-        Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych 20 880 zł,

-        Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju 30 500 zł,

-        Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Rafał Kucharczyk) 102 600 zł,

-        Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju 120 600 zł,

-        Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju 103 500 zł,

-        Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala) 77 000 zł,

-        Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju 12 300 zł,

-        Policealna Szkoła TEB Edukacja 35 800 zł,

-        Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „EUROCOLLEGE” w Jastrzębiu-Zdroju – Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu 5 700 zł,

-        Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu 46 500 zł,

-        Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „LOGUS”  45 000 zł,

-        Prywatna Szkoła Policealna „Twoja Szkoła” (Angelika Cysewska-Kubala) 93 500 zł,

-        Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju 61 891 zł,

-        Niepubliczna Szkoła Policealna Biznesu i Informatyki dla Dorosłych NOTUS 57 600 zł,

-        Niepubliczna Szkoła Policealna Śląskiego Centrum Kształcenia Zawodowego dla  Dorosłych  PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju 51 100 zł,

-        Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych A. Włochowicz-Kucharczyk w Jastrzębiu-Zdroju 54 200 zł,

-        Niepubliczne Technikum dla Dorosłych  „NOTUS” w Jastrzębiu-Zdroju  18 900 zł,

-        Niepubliczne Technikum dla Dorosłych  „LOGUS” w Jastrzębiu-Zdroju  29 300 zł,

-        Niepubliczne Technikum dla Dorosłych  „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju  61 900 zł,

-        Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych  „NOTUS” w Jastrzębiu-Zdroju  7 800 zł,

-        Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych „EDUKATOR” w Jastrzębiu-Zdroju 22 900 zł,

-        Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych  „LOGUS” w Jastrzębiu-Zdroju  13 200 zł,

-        Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych „NOTUS” 3 700 zł,

-        Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy ZLO „Betlejem” 68 200 zł,

-        Niepubliczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych „ŻAK” w Jastrzębiu-Zdroju 159 553 zł.

3.      zwiększeniu o kwotę 7 500 zł dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.10, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Niepublicznym Przedszkolu w Tychach, 

4.      zmniejszeniu o kwotę 85 500 zł dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – poz.II.2, w tym:

-        Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju 19 600 zł,

-        Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju 65 900 zł,

 

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

 

1.     Zmniejszenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę  1 049 969 zł,

2.     Zwiększenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę      4 000 zł,

3.     Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę                           1 038 150 zł,

4.     Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę                         142 117 zł,

5.     Zmniejszenie deficytu o kwotę                                                        134 298  zł,

6.     Zmniejszenie planu przychodów budżetu Miasta o kwotę                  134 298  zł,

7.     Zmniejszeniu planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę    1 143 824 zł.

 


 

P R O J E K T

 

UCHWAŁA NR ….2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia      października 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 5 755 797 zł,  w tym:.

a)     zwiększyć dochody bieżące o kwotę       164 203 zł,

b)    zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 5 920 000 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  337 951 284 , w tym:

a)     dochody bieżące 308 636 976 zł,

b)    dochody majątkowe 29 314 308 zł.

§ 2

1.     Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 366 786 zł,  w tym:.

a)     zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1 625 471 zł,

b)    zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 6 992 257 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  381 990 933 , w tym:

a)     wydatki bieżące 299 058 377 zł,

b)    wydatki majątkowe 82 932 556 zł.

§ 3

1.   Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 389 011 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  44 039 649 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4

1.   Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  389 011 , z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi  44 189 649 .

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.   Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę  32 228 zł.

2.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.

 

§ 6

 

Zwiększyć o kwotę 10 233 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 1 688 344 zł dla zadania Nr 000-000-007-300 Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych w związku ze zmianą harmonogramu robót na zadaniu. Powyższe środki proponuje się przesunąć na rok 2013.

2.     Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 211 451 zł, w tym:

-     zadanie Nr  000-000-188-300 Przebudowa ul. K. Paryskiej – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o 199 355 zł - z uwagi na trwającą procedurę uzyskania zezwolenia na realizacje zadania w ramach Specustawy środki w roku bieżącym nie będą wykorzystane i w związku z tym proponuje się przesunąć realizację zadania na 2013 rok,

-     zadanie Nr  000-000-197-300 Budowa chodnika Boża Góra  ul. Wodzisławska – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o 2 715 zł – w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

-     zadanie Nr  000-000-199-300 Budowa chodnika ul. Świerczewskiego – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o 9 381 zł – w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

3.     Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:

-     zadanie Nr  000-000-002-300 Przebudowa drogi Pole Bzie - KSSE – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o 12 930 zł,

-     zadanie Nr  000-000-191-300 Przebudowa ul. Torowej-Majowej – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o 123 200 zł - z uwagi na trwającą procedurę uzyskania zezwolenia na realizacje zadania w ramach Specustawy środki w roku bieżącym nie będą wykorzystane.

4.     Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne dla zadania Nr 000-000-006-000 Budowa dróg ul. Gołębia o kwotę 266 432 , w związku z przekształceniem zadania w przedsięwzięcie wieloletnie.

5.      Proponuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 225 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nowo utworzonego przedsięwzięcia wieloletniego o nazwie Budowa dróg ul. Gołębia– pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych.

6.     Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 28 000 zł dla zadania Nr 000-000-112-300 Parking ul. Wodeckiego – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych – brak w budżecie środków, które umożliwiłyby realizację zadania w pełnym zakresie powoduje iż zapisane środki w budżecie tego roku nie będą wykorzystane.

7.     Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 – Zakłady  gospodarki mieszkaniowej o kwotę 814 000 zł, w tym:

-     zadanie Nr 000-000-092-300 Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112 – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o 800 000 zł, w związku z opóźnieniem realizacji zadania, co wiąże się z koniecznością przesunięcia realizacji zadania na 2013 rok.

-     zadanie Nr ZOŚ-000-063-300 Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja budynków– pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o 14 000 zł.

Powyższe środki proponuje się przesunąć na rok 2013.

8.     Proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w związku z brakiem możliwości sprzedaży nieruchomości niezabudowanych przy ul. Dębina w wysokości 5 920 000 zł.

9.     Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 26 000 zł dla zadania Nr 000-000-110-300 Budowa wiaty Gagarina 130 OSP – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych. Środki powyższe planowane były na budową sanitariatów wokół wiaty i na zagospodarowanie terenu, ale ze względu na trwające obecnie prace związane z budową wiaty ich realizacja  będzie możliwa dopiero w 2013 roku, dlatego proponuje się przesunięcie planu z roku 2012 na rok  2013.

10.  W związku z przejęciem przez Miejski Zarząd Nieruchomości z dniem 1 września 2012 roku obiektu przy ul. Kaszubskiej 2, tj. dawnego Zespołu Szkół Nr 7 proponuje się w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 27 000 zł dla zadania Nr 000-000-024-000 Monitoring obiektów oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 19 131 zł na zabezpieczenie kosztów bieżącego utrzymania.

11.  Wydatki majątkowe w dziale 801 – Oświata i wychowanie, proponuje się:

-      w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zadanie Nr  000-000-168-300 Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o 31 120 zł w związku z tym, że w roku bieżącym wykonany zostanie jedynie projekt techniczny, a pozostałe środki nie będą wykorzystane,

-      w rozdziale 80104 – Przedszkola zadanie Nr  000-000-129-300 Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148 – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zwiększyć o 65 000 zł z uwagi na wystąpienie pęknięć ścian zewnętrznych i koniecznością wykonania nowych ścianek działowych w miejsce istniejących,

-      w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zadanie Nr  000-000-159-300 Budowa i modernizacja boisk szkolnych – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o 15 560 zł, w związku z tym, że w roku bieżącym wykonany zostanie jedynie projekt techniczny, a pozostałe środki nie będą wykorzystane,

-      w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zadanie Nr  ZOS-P95-160-100 Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju-Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju-pw z udział. śr. o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp  zmniejszyć o 6 588 zł w związku z tym, że w roku bieżącym pozostają wolne środki, które nie zostaną wykorzystane na to zadanie.

12.  Wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie, proponuje się:

a)   w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

-  zwiększyć o 13 zł na przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-P78-000-100 Osiągamy sukcesy w  nauce- pw z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ufp, w związku z naliczeniem odsetek powstałych w wyniku nie przekazania w terminie zwrotu dotacji z Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,

-   zwiększyć o 16 000 zł na przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-P97-000-100 Poznawanie tradycji, tworzenie jedności - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ufp, w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu przez Szkołę Podstawową nr 1,

-  zwiększyć o 124 555 zł dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w związku z brakiem środków na realizację statutowych zadań jednostki,

b)   w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększyć o 20 000 zł na przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-P34-000-100 Europa na scenie - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ufp, w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu przez Zespół Szkół nr 9,

c)   w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększyć o 14 400 zł na przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-P98-000-100 Daily life through art - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ufp, w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu przez Publiczne Przedszkole nr 4,

d)   w rozdziale 80110 – Gimnazja zwiększyć o 189 867 zł dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, w związku z brakiem środków na realizację statutowych zadań jednostki,

e)   w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące zmniejszyć o 26 965 zł przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-P83-000-100 Wewnątrz krajobrazu – poza krajobrazem - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ufp, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok następny (Zespół Szkół nr 3),

f)    w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększyć o 466 452 zł dla Zespołu Szkół Handlowych, w związku z brakiem środków na realizację statutowych zadań jednostki,

g)   w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększyć o 934 212 zł dla oświaty, w związku z brakiem środków na realizację statutowych zadań jednostek oświatowych.

13.  W związku z przystąpieniem do nowych projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć dochody bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę  164 203 zł.

14.  Wydatki bieżące w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, proponuje się w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zwiększyć o 17 806 zł w tym:

-      dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego o kwotę 7 637 zł, związku z brakiem środków na realizację statutowych zadań jednostki,

-      dla Szkoły Podstawowej Nr 9 o kwotę 7 463 zł, w związku z realizacją większej ilości etatów,

-      dla Zespołu Szkół Nr 8 o kwotę 2 706 zł, w związku z zatrudnieniem od m-ca września w świetlicy nauczyciela dyplomowanego, a plan zakładał kontraktowego.

15.  Wydatki majątkowe w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, proponuje się:

-      w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zadanie Nr  000-000-090-000 Wykonanie odwodnienia z terenu parku przy ul. Żeromskiego zmniejszyć o 1 286 zł w związku z tym, że w roku bieżącym wykonany zostanie jedynie projekt techniczny, a pozostałe środki nie będą wykorzystane,

-      w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zadanie Nr  000-000-010-300 Budowa oświetlenia ulic - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zwiększyć o 48 000 zł w związku z przebudową oświetlenia w dzielnicy Zdrój z sieci napowietrznej na kablową,

-      w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zadanie Nr  ZOS-P94-020-100 Zadania Ochrony Środowiska-Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju -Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju -pw  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 uofp zmniejszyć o 7 346 zł w związku z tym, że w roku bieżącym pozostają wolne środki, które nie zostaną wykorzystane oraz zadanie Nr  000-000-152-300 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych zmniejszyć o 4 000 000 zł w związku przesunięciem realizacji zadania na 2014 rok.

16.  Wydatki bieżące z tytułu zimowego i letniego utrzymania miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi proponuje się zmniejszyć o 150 000 zł w związku z rozliczeniem zadania za okres dziewięciu miesięcy br.

17.  W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki majątkowe proponuje się:

-      zwiększyć o 80 000 zł na zadanie Nr  000-000-101-300 Przebudowa budynku Domu Zdrojowego - pw  związane z realizacją programów i zadań majątkowych, prace związane są z wystąpieniem pod drogą dojazdową nawodnionego, plastycznego nienośnego gruntu starej skorodowanej instalacji solankowej, zmianą istniejących naświetli okienek piwnicznych, zmianą sposobu obudowy ścian pochylni dla niepełnosprawnych i wymianą drzwi wejściowych,

-      zmniejszyć o 25 000 zł na zadanie Nr  000-000-107-300 Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC-pw  związane z realizacją programów i zadań majątkowych w związku z tym, że w roku bieżącym pozostają wolne środki, które nie zostaną wykorzystane na to zadanie.

18.  Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe  na zadanie Nr  000-000-099-300 Rewitalizacja terenu OWN- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych o kwotę 180 000 zł.

 

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zwiększenie deficytu budżetowego o  389 011 zł. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę  389 011 zł.

 

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wydatków  planowanych na dotacje dokonanymi zarządzeniami PM, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

-         zwiększeniu o kwotę 475 zł zwrotu dotacji celowej dla powiatu pszczyńskiego z zakresu opieki społecznej  – poz. I.17.

-         zmniejszeniu o kwotę 475 zł dotacji celowej na zasiłki dla  rodzin zastępczych, u których przebywają dzieci z naszego Miasta (powiat warszawski zachodni)- poz. I.12,

-         zmniejszeniu o kwotę 422 zł dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Zakładzie Leczniczo -Opiekuńczym w Jastrzębiu - Zdroju- poz. II.9.

-         zwiększeniu o kwotę 32 650 zł dotacji celowej na zakupy inwestycyjne sprzętu OSP, poz. II.23.

 

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku o kwotę 10 233 zł, w tym:

1.      dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz  z odsetkami  1 200 zł (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego),

2.      dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami 8 232 zł, z tego:

-        Szkoła Podstawowa Nr 17     732 zł,

-        Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego     7 500 zł,

3.     dochody  z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej  wraz z odsetkami 341 zł (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego),

4.     dochody  z tytułu wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych  wraz z odsetkami 460 zł (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego).

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5112-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xviii.155.2011-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-z-dnia-22-grudnia-2011-roku-w-sprawie-budzetu-miasta-jastrzebie-zdroj-na-2012-rok-autopoprawka Tue, 16 Oct 2012 09:44:00 +0200