Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na II półrocze 2012 r." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:47:54 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na II półrocze 2012 r.]]> UCHWAŁA NR VII.       2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na II półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 38 ust.3 i § 49 ust. 2 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z 2009r. Nr 125, poz. 2608)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§1

1. Zatwierdzić plany pracy stałych Komisji Rady Miasta na II półrocze 2012 r. stanowiące załączniki Nr 1 - 7 do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdzić plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012 r. stanowiący załącznik Nr 8.

§2

Zlecić Komisjom uwzględnianie dodatkowo w planach pracy wniosków zgłaszanych na Sesjach.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5064-projekt-uchwaly-w-sprawie-zatwierdzenia-planow-pracy-komisji-rady-miasta-na-ii-polrocze-2012-r. Tue, 19 Jun 2012 07:01:00 +0200