Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój, a gminą Pawłowice w sprawie wspólnej realizacji inwestycji w zakresie wykonania dokumentacji..." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:05:05 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój, a gminą Pawłowice w sprawie wspólnej realizacji inwestycji w zakresie wykonania dokumentacji...]]> UCHWAŁA NR ……………

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia …………..

 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój, a gminą Pawłowice w sprawie wspólnej realizacji inwestycji w zakresie wykonania dokumentacji budowlano – wykonawczej przebudowy drogi publicznej ulica Partyzantów w  gminach Jastrzębie-Zdrój i Pawłowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienie międzygminnego pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój, a gminą Pawłowice w sprawie wspólnej realizacji inwestycji w zakresie wykonania  dokumentacji budowlano – wykonawczej przebudowy drogi publicznej ulica Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Pawłowicach

 

§ 2

 

Do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1 upoważnia się Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5062-projekt-uchwaly-w-sprawie-zawarcia-porozumienia-miedzygminnego-pomiedzy-miastem-jastrzebie-zdroj-a-gmina-pawlowice-w-sprawie-wspolnej-realizacji-inwestycji-w-zakresie-wykonania-dokumentacji... Mon, 18 Jun 2012 09:38:00 +0200