Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2012..." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 13:51:59 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2012...]]> PROJEKT

UCHWAŁA NR                   2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia                          2012 roku

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2012 w związku z finansowaniem inwestycji pn. „Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych".

 

 

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 89 ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zaciągnąć na zasadach preferencyjnych pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości do 591 000   na inwestycję planowaną do realizacji w 2012 i 2013 roku.

2.   Zawrzeć umowę pożyczki w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku.

 

§ 2

Pożyczkę, o której mowa w § 1 przeznaczyć na dofinansowanie/sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych".

 

§ 3

1.     Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

2.     Pożyczka zostanie spłacona w nieprzekraczalnym terminie do kwietnia 2016 roku.

§ 4

1.     Upoważnia się Prezydenta Miasta do zawarcia umowy pożyczki w wysokości do 591 000 zł. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2.     Upoważnia się Prezydenta Miasta do wystawienia weksla in blanco stanowiącego formę zabezpieczenia zobowiązania pożyczkowego, o którym mowa w pkt. 1.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

Proponuje się zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oprocentowanej w wysokości 4,51%, na realizację planowanego w 2012 i 2013 roku zadania, które jest kontynuacją prac rozpoczętych w ubiegłym roku (wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie prac rozbiórkowych budynku i wiaty pod Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych). W latach 2012-2013 planuje się roboty budowlane związane z budową Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych oraz zakup pierwszego wyposażenia.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój przedkłada Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 591 000 zł.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5061-projekt-uchwaly-w-sprawie-zaciagniecia-pozyczki-w-wojewodzkim-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-katowicach-na-wydatki-nie-znajdujace-pokrycia-w-dochodach-budzetu-roku-2012... Mon, 18 Jun 2012 09:00:00 +0200