Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV.54.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych..." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 23:09:22 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV.54.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych...]]> Projekt                     

                                                          UCHWAŁA NR ...................

                                                  Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

                                                 z dnia ......................................

w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV.54.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

     Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr IV.54.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

            Zdaniem nadzoru prawnego Uchwała Nr IV.54.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju jest w całości sprzeczna z art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.). Za niezgodne z prawem uznaje się zawarcie w przedmiotowej uchwale postanowień dotyczących zarówno likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, jak i wyłączenia tej szkoły z Zespołu Szkół nr 1. Organ nadzoru podnosi, iż w przeciwieństwie do likwidacji szkoły, jej wyłączenie z zespołu nie należy do żadnej z kategorii aktów prawnych ogłaszanych w wojewódzkim dzienniku urzędowym, wymienionych w art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

            Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie należy uchylić Uchwałę Nr IV.54.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju, a następnie podjąć odrębne uchwały w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ze struktury Zespołu Szkół nr 1 oraz w sprawie likwidacji szkoły.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/5059-projekt-uchwaly-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-nr-iv.54.2012-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-z-dnia-26-kwietnia-2012-r.-w-sprawie-likwidacji-uzupelniajacego-liceum-ogolnoksztalcacego-dla-doroslych... Fri, 15 Jun 2012 11:51:00 +0200