Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Tue, 18 Jun 2024 13:59:11 +0200 <![CDATA[Uchwała budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok]]> UCHWAŁA NR XIV.158.2016

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 22 grudnia 2016 r.

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2017 ROK

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. d, pkt 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 814 ze zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:

§ 1.

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 386 870 000,00 zł.

2. Kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości 382 432 767,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 4 437 233,00 zł.

 

§ 2.

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 402 621 508,00 zł.

2. Kwota wydatków budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 369 930 885,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 32 690 623,00 zł.

 

§ 3.

1. Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2017 roku na kwotę 15 751 508,00 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będą przychody z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 15 751 508,00 zł.

 

§ 4.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 15 939 488,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 187 980,00 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

 

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 10 000 000,00 zł.

 

§ 6.

Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających do spłaty w 2017 roku, w wysokości 624 433,00 zł.

 

§ 7.

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 5 649 555,47 zł w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 960 611,40 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 4 688 944,07 zł, z przeznaczeniem na:

a) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 190 994,00 zł,

b) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 110 750,00 zł,

c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 072 000,00 zł,

d) urlopy zdrowotne dla nauczycieli 500 000,00 zł,

e) stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe 15 000,00 zł,

f) wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta 2 400 000,00 zł,

g) zapewnienie realizacji projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej zgodnie z warunkami przyznanego dofinansowania 200 000,00 zł,

h) wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami 200 200,07 zł.

 

§ 8.

Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 880 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

 

§ 9.

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 5 200 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

§ 10.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13 914 316,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

§ 11.

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego w kwocie 80 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego.

 

§ 12.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta są zawarte w załączniku nr 4.

 

§ 13.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 14.

Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 15.

Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5,

2) dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć objętych załącznikami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta.

 

§ 17.

1. Ustala się, że uzyskane przez szkoły zwroty wydatków rzeczowych dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z jednostkami organizacyjnymi, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

2. Ustala się, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku,

3. Ustala się, że uzyskane przez miejskie jednostki budżetowe zwroty wydatków sfinansowane wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.

 

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/50151-uchwala-budzetowa-miasta-jastrzebie-zdroj-na-2017-rok Wed, 18 Jan 2017 10:59:01 +0100