Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie poparcia oświadczenia Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego zamiaru zamknięcia linii kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski -Chałupki oraz likwidacji... (po autoporpawce)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Fri, 24 May 2024 15:38:11 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie poparcia oświadczenia Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego zamiaru zamknięcia linii kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski -Chałupki oraz likwidacji... (po autoporpawce)]]>

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR III.     .2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 29 marca 2012r.

 

w sprawie poparcia oświadczenia Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego zamiaru zamknięcia linii kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski -Chałupki oraz likwidacji kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Rybnik-Chałupki

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym {jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 15 ust.2 Statutu Miasta Jastrzębie Zdrój

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

 

§1

Poprzeć stanowisko Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczące zamiaru zamknięcia linii kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski - Chałupki oraz likwidacji kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Rybnik-Chałupki wyrażone w formie oświadczenia przyjętego uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego nrXV/181/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, którego zobowiązuje się do przesłania uchwały do Polskich Kolei Państwowych SA, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, parlamentarzystów oraz rad gmin i powiatów Subregionu Zachodniego.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 PROJEKT UCHWAŁA NR ............

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia....................................

 

w sprawie: poparcia oświadczenia Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego zamiaru zamknięcia linii kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski -Chałupki oraz likwidacji kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Rybnik-Chałupki.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 15 ust.2 Statutu Miasta Jastrzębie Zdrój

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

 

§1

Poprzeć stanowisko Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczące zamiaru zamknięcia linii kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski - Chałupki oraz likwidacji kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Rybnik-Chałupki wyrażone w formie oświadczenia przyjętego uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XV/181/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku.

 

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

Zamknięcie linii kolejowej nr 158 Wodzisław Sl. -Chałupki oraz zamiar likwidacji kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Rybnik-Chałupki przynieść może negatywne konsekwencje dla lokalnej społeczności, regionalnego rynku pracy oraz ograniczyć może szanse rozwoju całego województwa poprzez ograniczenie dostępności komunikacyjnej poszczególnych jego rejonów. Zamknięcie linii pozbawi możliwości korzystanie z transportu kolejowego mieszkańców gmin w ciągu przebiegu linii, a działające na obszarze aglomeracji przedsiębiorstwa zmusi do korzystania wyłącznie z transportu kołowego, co przyczynić się może do dodatkowego wzrostu natężenia ruchu kołowego, a co za tym idzie - degradacji dróg oraz pogorszenia się warunków bezpieczeństwa.

W związku z powyższym Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój popiera stanowisko Rady Powiatu Wodzisławskiego wyrażone uchwałą nr XV/181/2012.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/4978-projekt-uchwaly-w-sprawie-poparcia-oswiadczenia-rady-powiatu-wodzislawskiego-dotyczacego-zamiaru-zamkniecia-linii-kolejowej-nr-158-wodzislaw-slaski-chalupki-oraz-likwidacji...-po-autoporpawce Tue, 20 Mar 2012 09:50:00 +0100