Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NP/II/0911/347/11 z dnia 16 września 2011r." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:01:53 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NP/II/0911/347/11 z dnia 16 września 2011r.]]> Uchwała Nr...................

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NP/II/0911/347/11 z dnia 16 września 2011r.

Na podstawie art. 98 ust 1 i 3 ustawy z dna 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz  1591 z późn zm.).

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój uchwala:

§1

Wnieść skargę na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NP/Il/0911/347/11 z dnia 16 września 2011r. wobec postanowień uchwały Nr XIII/93/20l1 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wyprawo własności nieruchomości.

Upoważnić Prezydenta Miasta do podpisania skargi oraz do udzielenia pełnomocnictwa procesowego w sprawie.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 16 września 2011r Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały Nr XIII/93/2011 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 8 sierpnia 2011 roku  w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W uzasadnieniu Wojewoda Śląski podał, że w obecnym stanie prawnym, to organ wykonawczy gminy decyduje o przyznanych obniżkach cen przy sprzedaży poszczególnych nieruchomości, z tym że robi to w oparciu o zasady ustalone przez organ stanowiący oraz stosuje stawki procentowe ustalone przez len organ,

W dalszej części Organ Nadzorczy podniósł, że uchwała powinna zawierać m.in warunki udzielania bonifikat oraz wysokość stawek procentowych, co daje dodatkowa, podstawę do stwierdzenia nieważności.

Przedstawione stanowisko nie jest słuszne

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych innych ustaw, zgoda na udzielenie bonifikat/ może mieć zarówno charakter ogólny, jak i dotyczyć konkretnej nieruchomości.

Niezasadne jest również przyjęcie. Ze uchwała nie zawiera warunków udzielenia bonifikaty oraz stawek procentowych. Rada Miasta podejmując uchwałę pozostawiła organowi wykonawczemu swobodę w kształtowaniu wysokości udzielonej bonifikaty

Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze zostało zaskarżone skargą z dnia 11 października 2011r. Zgodnie z ar.t 98 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym podstawą do wniesienia skargi jest uchwała organu, który podjął uchwałę. Postępowanie takie jest możliwe po myśli postanowienia NSA z dnia < stycznia 2011r., sygn. akt II OSK 2450/10.

W tym stanie rzeczy konieczna jest decyzja, co do środków odwoławczych wobec treści rozstrzygnięcia nadzorczego, tym bardziej wobec planowanej przerwy sesyjnej.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/4937-projekt-uchwaly-w-sprawie-wniesienia-skargi-na-rozstrzygniecie-nadzorcze-wojewody-slaskiego-nr-np-ii-0911-347-11-z-dnia-16-wrzesnia-2011r. Thu, 22 Dec 2011 11:21:00 +0100