Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Profesjonalny Urząd II” " opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 22:18:25 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Profesjonalny Urząd II” ]]> Uchwała  Nr .......................

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ..............................

w sprawie: zatwierdzenia projektu „Profesjonalny Urząd II”

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 6  ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.  Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 u c h w a l a:

 

§ 1

 

Zatwierdzić projekt „Profesjonalny Urząd II” realizowany przez m. Jastrzębie-Zdrój/Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.2. „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie do Uchwały nr ……………..

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ………………………

 

„Profesjonalny urząd II” jest kontynuacją projektu „Profesjonalny urząd” wspierającego Powiatowy Urząd Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, który był realizowany w latach 2010-2011. Realizacja projektów przebiega w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2.

Wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Profesjonalny Urząd II”, złożony w ramach Poddziałania 6.1.2 POKL, uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i na mocy uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 3460/106/IV/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku został przyjęty do realizacji.

Uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, który dysponuje budżetem wnioskodawcy (zgodnie z przepisami o finansach publicznych), w sprawie zatwierdzenia projektu jest niezbędnym załącznikiem na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu. Podpisanie umowy o dofinansowanie przewidziane jest na grudzień 2011 roku, wydatki będą ponoszone w 2012 roku.

Celem projektu jest upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy w 2012 roku. Projekt przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i poprawienia standardów obsługi klientów.

Pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe są podstawowymi usługami rynku pracy realizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.09.2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy ustala jakościowe i ilościowe standardy usług rynku pracy realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia. Urzędy pracy zobowiązane są do zatrudnienia określonej minimalnej liczby kluczowych pracowników. Aby standardy zostały zachowane, w ramach projektu „Profesjonalny urząd II” urząd pracy musi zatrudnić pośredników pracy i doradców zawodowych w wymiarze 5,5 etatu.

Według danych PUP liczba bezrobotnych we wrześniu 2011r. wyniosła 3.482 os. Wskaźniki dotyczące liczby bezrobotnych przypadających na pośredników pracy i doradców zawodowych kształtują się następująco:

·         6 pośredników pracy zajmuje się kontaktami z osobami bezrobotnymi, w związku z czym na 1 pośrednika pracy przypada 580 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. W grupie tej znajdują się 4 osoby zatrudnione w ramach projektu „Profesjonalny urząd” oraz „Profesjonalny urząd II”, bez nich wskaźnik kształtowałby się na poziomie 1.741 os. na pośrednika pracy.

·         Na doradcę zawodowego (w urzędzie pracuje 6 doradców zawodowych) przypada 580 bezrobotnych. Bez doradców zawodowych zatrudnionych w ramach projektu „Profesjonalny urząd” wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 1.160 os., przy czym zatrudnienie doradców zawodowych w wymiarze 1,5 etatu w ramach projektu „Profesjonalny urząd II” zapewni wysokość wskaźnika liczby bezrobotnych przypadających na doradcę zawodowego na poziomie 696 os.

Analiza powyższych wskaźników oraz konieczność realizacji zadań statutowych urzędu zgodnie ze standardami rynku pracy, w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi klientów, jednoznacznie wskazują na potrzebę realizacji projektu polegającego zatrudnieniu pośredników pracy i doradców zawodowych.

Budżet projektu wynosi: 181 319,22 zł. Pozyskana kwota dofinansowania wynosi 154 121,34 zł, co stanowi 85% wartości projektu. Konieczne jest wniesienie wkładu własnego w wysokości 15% wartości projektu (tj. 27 197,88 zł). Wkład własny pochodzić będzie ze środków budżetu miasta.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/4936-projekt-uchwaly-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-%E2%80%9Eprofesjonalny-urzad-ii%E2%80%9D Thu, 22 Dec 2011 11:09:00 +0100