Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 02:53:08 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju]]> Projekt

 

 

            Uchwała Nr…………………………..

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ………………………………..

 

 

 w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

            Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),  oraz § 71 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XLII/564/2009 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§1

 

Przyjąć Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju stanowiący załącznik  do niniejszej Uchwały.

 

§2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§3

 

Traci moc Uchwała Nr XXV/538/2004 z dnia 21 października 2004r.  w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju i Uchwała Nr XXVII/357/2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

                                                           UZASADNIENIE

 

 

W związku z licznymi zmianami zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, jak z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2012r. ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej należało aktualizować Statut Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/4933-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-statutu-osrodka-pomocy-spolecznej-w-jastrzebiu-zdroju Thu, 15 Dec 2011 11:17:00 +0100