Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:26:54 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój]]> PROJEKT

 

UCHWAŁA NR  ……………….

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia …………………… r.

 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2010 r. Nr 148, poz. 991).

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

 

§ 1

1. Uchyla się uchwałę Nr XV.105.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 września 2011 r.        w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

W związku ze zgłoszeniem uwag do Uchwały Nr XV.105.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 września 2011 roku przez Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz podjęciem przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój Uchwały Nr XVII.143.2011 z dnia 30 listopada 2011 roku, należy wyeliminować z obiegu prawnego Uchwałę Nr XV.105.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 września 2011 roku.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/4932-projekt-uchwaly-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-dotyczacej-ustalenia-oplat-za-swiadczenia-w-publicznych-przedszkolach-prowadzonych-przez-miasto-jastrzebie-zdroj Thu, 15 Dec 2011 11:14:00 +0100