Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 r." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 02:25:45 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 r.]]> Uchwała Nr..............

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia

 

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 10 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 19 września 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. nr 179 poz. 1485 z późniejszymi zmianami).

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój uchwala:

 

§1

Przyjąć gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2012 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Finansowanie programu zapewnić ze środków budżetu miasta.

 

§3

 Zobowiązać   Prezydenta   Miasta   do  złożenia   sprawozdania   z   realizacji   gminnego   programu     przeciwdziałania narkomanii za rok 2012 łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2012.

 

 

§4

Wykonanie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§5

Traci moc Uchwała Nr III/25/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 r.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art 10 ust 2 i ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ( DZ.U. Nr 179 poz. 1485 z 2005 r. z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy zobowiązana jest do przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii  w postaci uchwały Rady.

Gminny Program przeciwdziałania narkomanii na 2012 roku obejmuje zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii oraz sposoby i środki do ich realizacji.

W związku z powyższym przyjęcie przedstawionego projektu Uchwały wraz z załącznikiem, wydaje się zasadne i zgodnie z obowiązującym w tym zakresie ustawodawstwem wymagane.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/4930-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-przeciwdzialania-narkomanii-na-2012-r. Tue, 13 Dec 2011 07:54:00 +0100