Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 r." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 03:49:34 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 r.]]> Uchwała Nr..............

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia

 

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 41 ust 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami).

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój uchwala:

 

§1

Przyjąć gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Finansowanie programu zapewnić ze środków budżetu miasta.

 

§3

Zobowiązać Prezydenta Miasta do złożenia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2012 łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2012.

 

§4

Wykonanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§5

Traci moc Uchwała Nr 111/24/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 r. oraz. Uchwała NrV.47.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 111/24/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok .

 

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DZ.U. Nr 70, poz. 473 z 2007 r. z późniejszymi zmianami), Rada Gminy corocznie zobowiązana jest do przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w postaci uchwały Rady.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   na 2012 rok obejmuje zadania dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej oraz sposoby i środki ich realizacji.

W związku z powyższym przyjęcie przedstawionego projektu Uchwały wraz z załącznikiem, wydaje się zasadne i zgodnie z obowiązującym w tym zakresie ustawodawstwem wymagane.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/4929-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-na-2012-r. Tue, 13 Dec 2011 07:47:00 +0100