Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:31:14 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój]]> PROJEKT 

UCHWAŁA NR …………………….

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ……………………………..

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2010 r. Nr 148, poz. 991).

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

 

§ 1

1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w publicznych przedszkolach w Jastrzębiu-Zdroju są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmującą następujące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze oraz dydaktyczne:

a) stymulowanie aktywności językowej i rozwijanie koordynacji ruchowej – m.in. wykorzystanie elementów metody Dennisona, elementy gimnastyki korekcyjnej, zajęcia ruchowo – mimiczne, scenki tematyczne i okazjonalne.

b) inscenizacje dziecięce wierszy i bajek – m.in. dzieci indywidualnie występują przed publicznością w przedszkolu, poza przedszkolem, na różnorodnych konkursach, przeglądach itp.

c) ćwiczenia wspomagające pracę mózgu oraz rozwijające sprawność manualną i ruchową – m.in. organizowanie i uczestnictwo w konkursach tematycznych.

d) zajęcia rozwijania poczucia własnej wartości i umiejętności współpracy w grupie, integracja grupy – m.in. wykorzystanie elementów metody W. Sherborne, tematy zajęć dostosowywane do bieżących potrzeb i możliwości dziecka jako jednostki i grupy, nauka rozwiązywania problemów dywergencyjnych, nabywanie umiejętności radzenia sobie z lękiem, zabawy wyciszające.

e) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem – m.in. wzmacnianie u dzieci elaboracji (umiejętność dopracowania pomysłów) oraz wrażliwości na problemy (umiejętność dostrzegania problemów w otoczeniu).

f) nauka piosenek, tańców, poczucia rytmu i estetycznego poruszania się przy akompaniamencie, zajęcia umuzykalniające – m.in. wykonywanie trudnych muzycznie i fonetycznie utworów wokalno -instrumentalnych, występy solowe na forum grupy, placówki oraz poza przedszkolem.

g) wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci – m.in. zajęcia relaksacyjne, elementy dramy, nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

h) współpraca z rodzicami w wychowaniu przedszkolaka poprzez wspólne uczestnictwo w zajęciach – m.in. uroczystości grupowe i przedszkolne, pikniki rodzinne, wycieczki.

i) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka – m.in. działania utrwalające wiadomości i umiejętności, wyrównanie niedoborów psychofizycznych i indywidualnej pracy dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej. Kontakty indywidualne i okolicznościowe z dziećmi, sprawowanie opieki nad dziećmi poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

2. Koszt jednostkowy za każde świadczenie, o których mowa w ust. 1 za jedną godzinę pobytu dziecka powyżej podstawy programowej ustala się w wysokości 0,15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę określanego przez Radę Ministrów na dany rok budżetowy.

 

§ 2

1. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole publiczne prowadzone przez Miasto Jastrzębie-Zdrój świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz odpłatności, o których mowa w § 1 ust. 2 określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

2. Jeżeli dziecko będzie przebywać w przedszkolu dłużej niż określone w umowie godziny, za każdą dodatkową godzinę niezależnie od świadczenia z jakiego dziecko korzysta, pobiera się opłatę w wysokości, o której mowa w § 1 ust. 2.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4

Traci moc:

1. Uchwała Nr XLII/550/2009 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 5

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, nakłada na gminy obowiązek podjęcia nowych uchwał dotyczących ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach. Podejmowane uchwały muszą być zgodne z obecnym brzmieniem art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty: „Organ prowadzący usłała wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2."(tj. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie).

Dnia 1 września 2011 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach odbyło się posiedzenie, którego przedmiotem była skarga prokuratorska na uchwałę Nr XLII/550/2009 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój. Sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania w związku z wycofaniem skargi przez prokuratora. Sąd umarzając postępowanie wskazał, że Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój podjęła uchwałę zgodnie z prawem i szczegółowo wskazała świadczenia realizowane ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego, za które pobierana jest opłata.

W związku z powyższym koniecznym jest podjęcie uchwały w sprawie opłat za publiczne przedszkole zgodnie z znowelizowaną ustawą o systemie oświaty, która w swym brzmieniu nie odbiega od uchwały podjętej 28 maja 2009 r. Wysokość opłaty za godzinę świadczenia ponad podstawę programową nie ulega zmianie i wynosi 0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę określanego przez Radę Ministrów na dany rok budżetowy, która w roku 2011 wynosi 2,08 zł. Zmiana dotyczy aktualnej podstawy prawnej oraz rozbudowania zakresu świadczeń, za które pobierane są opłaty.

  

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/4873-projekt-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-oplat-za-swiadczenia-w-publicznych-przedszkolach-prowadzonych-przez-miasto-jastrzebie-zdroj Wed, 14 Sep 2011 13:53:00 +0200