Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze skutkami realizacji „Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE 3x20”" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:21:09 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze skutkami realizacji „Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE 3x20”]]> UCHWAŁA NR XV. ……… .2011

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 22 września 2011r.

 

w sprawie apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze skutkami realizacji „Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE 3x20”

                Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Wyrazić swe zaniepokojenie i zdecydowany sprzeciw wobec skutków gospodarczych i społecznych dla Miasta Jastrzębie-Zdrój, regionu i całego kraju, jakie spowoduje realizacja przyjętego „Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE 3x20”.

§ 2

Wystosować apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązać Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój do przesłania niniejszej uchwały:

- Prezesowi Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej,

- Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,

- Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik

do Uchwały Nr XV. ……. 2011

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 22 września 2011r.

APEL

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój, w imieniu ponad 90-tysięcznej społeczności Miasta Jastrzębie-Zdrój, które jest jedną z większych gmin górniczych w Unii Europejskiej, zwraca się do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz osobiście do Pana Premiera,

z apelem

o podjęcie zdecydowanych działań w celu zmiany niekorzystnych dla naszego miasta, regionu i kraju zobowiązań wynikających z „Pakietu Klimatyczno – Energetycznego UW 3x20”.

            W wyniku realizacji trzech podstawowych zobowiązań w postaci:

- zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, głównie CO2 o 20% do roku 2020,

- zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% do roku 2020, oraz

- zwiększenia efektywności energetycznej tj. ograniczenia zużycia energii pierwotnej o 20% do roku 2020,

wobec faktu, iż 95% produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Polsce pochodzi ze spalania węgla kamiennego i brunatnego, skutki gospodarcze i społecznej będą dramatycznie niekorzystne dla naszego Miasta.

Apelujemy do Pana Premiera o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do renegocjacji   z Komisją Europejską „Pakietu Klimatyczno – Energetycznego UW 3x20” tak, aby mając na uwadze specyfikację gospodarki polskiej, uniknąć nieodwracalnych strat gospodarczych i społecznych, jakie niewątpliwie stałyby się udziałem wielu śląskich gmin, a w konsekwencji – całego kraju.

 

UZASADNIENIE

            Do Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska dotyczące spodziewanych skutków „Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE 3x20” z prośbą   o rozważenie możliwości podjęcia uchwały tej samej treści, bądź uchwały popierającej treść dokumentu przyjętego przez Radę Miasta Ruda Śląska.

            W związku z powyższym proponuję podjęcie przedmiotowej uchwały.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/4872-projekt-uchwaly-w-sprawie-apelu-do-rzadu-rzeczypospolitej-polskiej-w-zwiazku-ze-skutkami-realizacji-%E2%80%9Epakietu-klimatyczno-energetycznego-ue-3x20%E2%80%9D Wed, 14 Sep 2011 13:40:00 +0200