Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie pokrycia akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:26:04 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie pokrycia akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju]]> Uchwała Nr…………

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ………………..2011r.

w sprawie: pokrycia akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego

Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

W celu pokrycia akcji obejmowanych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój w podwyższonym kapitale zakładowym Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju wnieść wkład niepieniężny w postaci:

a)     prawa własności nieruchomości komunalnych położnych w Gminie Jastrzębie-Zdrój  stanowiących:

-          parcelę nr 3107/300 obręb Moszczenia karta mapy 2 o powierzchni 0.0128 ha
z Kw. nr GL1J/00023405/6 stanowiącej teren Przepompowni Ścieków
PJ 5
 
przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju , o wartości ogółem : 4 100,00zł zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 31.08.2011r,

-         parcelę nr 1188/151 obręb Moszczenia karta mapy 3 o powierzchni 0.0033 ha
z Kw. nr GL1J/00014107/1 stanowiącej teren Przepompowni Ścieków
PJ 9
przy ul. prof. R. Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju , o wartości ogółem : 1 000,00zł zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 31.08.2011r,

-         parcelę nr 1185/20 obręb Moszczenia karta mapy 3 o powierzchni 0.0091 ha
z Kw. nr GL1J/00003066/1 stanowiącej teren Przepompowni Ścieków
PJ 10
przy prof. R. Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju , o wartości ogółem : 3 100,00zł zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 31.08.2011r,

-         parcelę nr 1952/381 obręb Moszczenia karta mapy 6 o powierzchni 0.0166 ha
z Kw. nr GL1J/00014107/1 stanowiącej teren Przepompowni Ścieków
PJ 11
przy ul. prof. R. Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju , o wartości ogółem : 5 600,00zł zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 31.08.2011r,

b)    prawa własności: sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych oraz urządzeń stanowiących własność Gminy Jastrzębie-Zdrój, a pozostające
w nieodpłatnym użytkowaniu Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Jastrzębiu-Zdroju wymienione w operatach szacunkowych z dnia 31.08.2011r. - o wartości 2 048 790,00zł (słownie: dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych),

 

Łączna wartość wynosi: 2 062 590,00zł

(słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

 

w sprawie: pokrycia akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego

Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju

 

            Uchwałą nr XXII/367/96 Rady Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju z 25 maja 1996 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Jastrzębia Zdroju do podjęcia kroków mających na celu wniesienie aportem składników majątkowych mienia komunalnego z zakresu gospodarki wodno-ściekowej do kapitału zakładowego Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. objęto kierunek działania mający na celu wnoszenie składników mienia komunalnego z zakresu gospodarki wodno-ściekowej do Spółki w postaci aportów. Uchwałą nr XXVII/445/96 Rady Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23 listopada 1996 roku w sprawie pokrycia wkładem niepieniężnym i pieniężnym akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju rozpoczęto wyżej wymienione działania celowe.

Porozumieniem Nr RKW 2236/148/2003 z dnia 6.03.2003 oraz aneksem do porozumienia
Nr BZP 2236/W/934/2004 z dnia 16.12.2004r, dotyczącego współuczestnictwa w realizacji inwestycji pn.” Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów, ochrona zlewni rzek górnej Odry i Wisły” zgonie z
§ 5  Gminy zobowiązały się przenosić prawo własności istniejących w dacie zawarcia porozumienia elementów gospodarki ściekowej  na rzecz JZWiK S.A. tytułem wkładu niepieniężnego  na pokrycie podwyższonego kapitału akcyjnego spółki. Gminy zobowiązały się, by przenieść prawo własności elementów gospodarki wodociągowej na rzecz JZWiK S.A. do podjęcia kroków w tej samej drodze.

 

Realizacja działań celowych nastąpiła poprzez wniesienie siedmiu transzy aportów:

- pierwszą transzą - wprowadzono sieci wodociągowe i kanalizacyjne o wartości 11 052 000,00 zł.

- drugą transzą - wprowadzone zostały sieci wodociągowe oraz obiekty gospodarki wodociągowej o wartości 34 344 400,00 zł.

- trzecią transzą - wprowadzone zostały sieci wodociągowe oraz obiekty gospodarki wodociągowej o wartości 26 862 620,00 zł.

- czwartą  transzą - wprowadzone zostały sieci wodociągowe oraz obiekty gospodarki wodociągowej o wartości 14 013 730,00 zł.

- piątą  transzą wprowadzone zostały sieci wodociągowe oraz obiekty gospodarki wodociągowej o wartości 22 193 430,00 zł.

- szóstą  transzą -  wprowadzone zostały sieci wodociągowe oraz obiekty gospodarki wodociągowej o wartości 18 385 050,00 zł przez Miasto Jastrzębie Zdrój oraz przez Gminy Godów i Mszana wkładem pieniężnym w wysokości 10 711 000,00 zł.

- siódmą  transzą wprowadzone zostały sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne  oraz obiekty gospodarki wodociągowej na wartość  4 982 010,00 zł. przez Miasto Jastrzębie Zdrój , oraz przez Gminę Mszana wkładem niepieniężny  w wysokości 15 575 820,00zł. i Gminę Godów wkładem niepieniężny  w wysokości 5  029 160,00zł.

            Niniejsza uchwała jest ósmą transzą aportu wprowadzającą składniki majątkowe obejmujące nieruchomości oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne, przyłącza wodociągowe i urządzenia, wytworzone w ostatnim czasie, o wartości 2 062 590,00 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

             W związku z podejmowanymi dalszymi krokami zmierzającymi do alokacji majątku Miasta Jastrzębie-Zdrój w sektorze  gospodarki wodno–ściekowej  do Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. koniecznym jest podjecie uchwały w proponowanym brzmieniu.

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/4871-projekt-uchwaly-w-sprawie-pokrycia-akcji-w-celu-podwyzszenia-kapitalu-zakladowego-jastrzebskiego-zakladu-wodociagow-i-kanalizacji-s.a.-w-jastrzebiu-zdroju Mon, 12 Sep 2011 14:13:00 +0200