Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok (autopoprawka)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 21 Apr 2024 16:05:04 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok (autopoprawka)]]>

Nr B.I.3020.58.2011                                           Jastrzębie-Zdrój, 2011-09-19

PROJEKT

                                                                                    

UCHWAŁA NR ……….. 2011

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 22 września   2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 16 370 934 zł,  w tym:

1)   dochody bieżące 12 976 486 zł,

2)   dochody majątkowe 3 394 448 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 386 237 396 zł, w tym:

1)   dochody bieżące 296 085 994 zł,

2)   dochody majątkowe 90 151 402 zł.

§ 2

1.   Zmniejszyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 514 177 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.    

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 439 063 555 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące 277 759 744 zł,

2)   wydatki majątkowe 161 303 811 zł.

§ 3

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 16 885 111 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 52 826 159 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4

1.   Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 16 885 111 zł, w tym:

-     z zaciągniętych kredytów 3 500 000 zł,

-     z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych  13 385 111 zł.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi 55 726 159 zł.

3.   Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 2 900 000 zł.

4.   Planowaną kwotę dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.   Zwiększyć plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę 143 270 zł.

2.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1  określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

 

Zwiększyć o kwotę 1 058 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7

§ 5 Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok otrzymuje brzmienie „Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 10 000 000 zł”.

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.   W związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych z tytułu:

-     udziału w podatku dochodowym od osób prawnych  proponuje się zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta na 2011 rok w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 9 519 696 zł, w tym w części gminnej o 7 878 626 zł, a w części powiatowej o 1 641 070 zł,

-     odsetek od wolnych środków lokowanych  na rachunkach bankowych proponuje się zwiększyć dochody bieżące w części gminnej budżetu Miasta na 2011 rok w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2 362 000 zł,

-     podatku od nieruchomości od osób prawnych proponuje się zwiększyć dochody bieżące w części gminnej budżetu Miasta na 2011 rok w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1 000 000 zł.

2.   W związku z rozliczeniem wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku oraz wpłatą niewykorzystanych kwot na dochody budżetu Miasta 2011 roku proponuje się zwiększyć plan dochodów  w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3 416 685 zł, w tym:

-     dochody bieżące o 22 237 zł (część gminna),

-     dochody majątkowe o 3 394 448 zł, z tego w części gminnej 366 352 zł i w części powiatowej 3 028 096 zł.

3.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę  114 553 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową (89 588 zł) oraz tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu (24 965 ) w związku z utworzeniem od września w Przedszkolu Publicznym Nr 12 trzech dodatkowych grup żywionych. Wzrost liczby dzieci powoduje konieczność zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 114 553 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego zatrudnienia dla nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi (60 175 zł) i kosztów wyżywienia dzieci (24 965 zł). Pozostałe 29 413  proponuje się przeznaczyć na koszty ogrzewania budynku, które wzrosną w wyniku zakończonej rozbudowy budynku przedszkola jak i zmiany źródła ogrzewania z węglowego na gazowe.

4.   W związku z przekształceniem zadania inwestycyjnego Nr 000-000-129-000 „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148” w przedsięwzięcie wieloletnie o Nr 000-000-129-300 „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148-Przedsięwzięcie Wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” proponuje się dokonać przeniesienia wydatków  między tymi zadaniami.

5.   Proponuje się dokonać przeniesienia wydatków bieżących w wysokości 12 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe z zadania Nr 000-000-209-000 „Warsztaty szkolne” na zadanie będące przedsięwzięciem wieloletnim Nr 000-P71-000-100 „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii-Przedsięwzięcie Wieloletnie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”. Celem tego przeniesienia jest  ustalenie nowego źródła finansowania projektu na pokrycie wydatków uznanych przez Urząd Marszałkowski za niekwalifikowane (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od wynagrodzeń).

6.   Ponieważ koszty za usługi biura rachunkowego świadczone podmiotom wskazanym przez Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach projektu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej będzie  bezpośrednio finansowało Miasto Gliwice (Lider projektu) proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok  w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 42 000 zł z tego dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej 35 700 zł i z  budżetu państwa 6 300 zł. Proponuje się również zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Miasta  na 2011 rok planowanych wcześniej na sfinansowanie tej usługi w  dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zadanie Nr 000 P64-000-100 „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości – Przedsięwzięcie Wieloletnie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pok. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” wysokości 42 000 zł.

7.   Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta na 2011 roku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 800 000 zł, planowanych na zabezpieczenie skarpy w Parku Zdrojowym. Zakres zadania i jego technologia uniemożliwia pełną realizację w 2011 roku, dlatego proponuje się przeniesienie 80% planu z roku 2011 na rok 2012.   

8.   Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące budżetu Miasta na 2011 rok w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 213 270 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu–Zdroju, z której sfinansowane zostanie  wykonanie zabudowy Wypożyczalni Literatury dla dzieci oraz zakup mebli i ich montaż.

9.   Proponuje się także dokonanie przeniesienia  wydatków bieżących z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej w wysokości 4 500 zł planowanych na wypłacenie zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu.      Planując   wydatki na pokrycie kosztów zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych nie można precyzyjne określić  potrzeb gdyż nie znana jest ilość osób, które będą się ubiegać o zwrot kaucji. Obecnie wiadomo, że kwota 4 500 zł nie zostanie wykorzystana. Z kolei trwające postępowania windykacyjne wobec lokatorów spółdzielni mieszkaniowych oraz proces sprzedaży lokali mieszkalnych wymagają dużego nakładu pracy administracyjno-biurowej w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej dlatego proponuje się zatrudnienie osoby na umowę zlecenie.                           

 

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach  Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 16 885 111 zł, dlatego proponuje się zmniejszyć o tę kwotę kredyt planowany na pokrycie deficytu w wysokości 3 500 000 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 13 385 111 zł.

 

Załącznik Nr 4

W wyniku zmian proponowanych w Załączniku Nr 2 proponuje się zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o 213 270 zł (pozycja I.1). Ponadto w  wyniku zmian dokonanych  Zarządzeniem Prezydenta Miasta proponuje się wprowadzić korektę Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej polegającą na zmniejszeniu o 50 000 zł pozycji II.14 i o 20 000 zł pozycji II.15.  

 

Załącznik Nr 5

W wyniku burzy uszkodzona została centrala telefoniczna, stanowisko komputerowe z drukarką oraz modemy w Zespole Szkół Nr 13. Przewiduje się, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie za powstałe szkody, dlatego  proponuje się zwiększyć dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów o kwotę 1 058 zł z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie.

  

Jastrzębie-Zdrój, 2011-09-19

Nr B.I.3020.58.2011

 

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie - Zdrój na 2011 rok złożonego na Sesję w dniu 22 września  2011 roku.

 

1.   W związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych z tytułu:

-     udziału w podatku dochodowym od osób prawnych  proponuje się zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta na 2011 rok w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 6 019 696 zł, w tym w części gminnej o 4 378 626 zł, a w części powiatowej o 1 641 070 zł,

-     odsetek od wolnych środków lokowanych  na rachunkach bankowych proponuje się zwiększyć dochody bieżące w części gminnej budżetu Miasta na 2011 rok w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2 362 000 zł,

-     podatku od nieruchomości od osób prawnych proponuje się zwiększyć dochody bieżące w części gminnej budżetu Miasta na 2011 rok w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1 000 000 zł.

2.   W związku z rozliczeniem wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku oraz wpłatą niewykorzystanych kwot na dochody budżetu Miasta 2011 roku proponuje się zwiększyć plan dochodów  w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3 416 685 zł, w tym:

-     dochody bieżące o 22 237 zł (część gminna),

-     dochody majątkowe o 3 394 448 zł, z tego w części gminnej 366 352 zł i w części powiatowej 3 028 096 zł.

3.   Proponuje się dokonać przeniesienia wydatków bieżących w wysokości 12 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe z zadania Nr 000-000-209-000 „Warsztaty szkolne” na zadanie będące przedsięwzięciem wieloletnim Nr 000-P71-000-100 „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii-Przedsięwzięcie Wieloletnie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”. Celem tego przeniesienia jest  ustalenie nowego źródła finansowania projektu na pokrycie wydatków uznanych przez Urząd Marszałkowski za niekwalifikowane (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od wynagrodzeń).

4.   Ponieważ koszty za usługi biura rachunkowego świadczone podmiotom wskazanym przez Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach projektu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej będzie  bezpośrednio finansowało Miasto Gliwice (Lider projektu) proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok  w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 42 000 zł z tego dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej 35 700 zł i z  budżetu państwa 6 300 zł. Proponuje się również zmniejszenie wydatków bieżących budżetu Miasta  na 2011 rok planowanych wcześniej na sfinansowanie tej usługi w  dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zadanie Nr 000 P64-000-100 „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości – Przedsięwzięcie Wieloletnie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pok. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” wysokości 42 000 zł.

5.   Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta na 2011 roku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 800 000 zł, planowanych na zabezpieczenie skarpy w Parku Zdrojowym. Zakres zadania i jego technologia uniemożliwia pełną realizację w 2011 roku, dlatego proponuje się przeniesienie 80% planu z roku 2011 na rok 2012.   

6.   Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące budżetu Miasta na 2011 rok w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 213 270 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu–Zdroju, z której sfinansowane zostanie  wykonanie zabudowy Wypożyczalni Literatury dla dzieci oraz zakup mebli i ich montaż.

7.   Proponuje się także dokonanie przeniesienia  wydatków bieżących z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej w wysokości 4 500 zł planowanych na wypłacenie zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu.      Planując   wydatki na pokrycie kosztów zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych nie można precyzyjne określić  potrzeb gdyż nie znana jest ilość osób, które będą się ubiegać o zwrot kaucji. Obecnie wiadomo, że kwota 4 500 zł nie zostanie wykorzystana. Z kolei trwające postępowania windykacyjne wobec lokatorów spółdzielni mieszkaniowych oraz proces sprzedaży lokali mieszkalnych wymagają dużego nakładu pracy administracyjno-biurowej w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej dlatego proponuje się zatrudnienie osoby na umowę zlecenie.                           

 

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

1.   Zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 756 381 zł, w tym dochody majątkowe o 3 394 448 zł, a dochody bieżące o 9 361 933 zł.

2.   Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 628 730 zł.

3.   Zmniejszenie wartości planowanego na dzień 31 grudnia 2011 roku deficytu budżetu Miasta o 13 385 111 zł, który proponowano pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.

4.   Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 13 385 111 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

 

Zmiany proponowane w pkt 6 powodują konieczność dokonania korekty załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej polegającej na  zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 213 270 zł  (pozycja I.1 Załącznika Nr 4).

  

PROJEKT

                                                                                    

UCHWAŁA NR ……….. 2011

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia … września   2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 3 614 553 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 373 402 252 zł, w tym:

1)   dochody bieżące 286 645 298 zł,

2)   dochody majątkowe 86 756 954 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 114 553 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.    

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 439 613 522 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące 278 348 672 zł,

2)   wydatki majątkowe 161 264 850 zł.

§ 3

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 3 500 000 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 66 211 270 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 66 211 270 zł.

§ 4

1.   Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 3 500 000 zł, z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi 69 111 270 zł.

3.   Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 2 900 000 zł.

4.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.   Zmniejszyć plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę 70 000 zł.

2.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1  określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

Zwiększyć o kwotę 1 058 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę  3 500 000 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych od podmiotu górniczego mającego siedzibę na terenie naszego Miasta.

2.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę  114 553 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową (89 588 zł) oraz tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu (24 965 ) w związku z utworzenie od września w Przedszkolu Publicznym Nr 12 trzech dodatkowych grup żywionych. Wzrost liczby dzieci powoduje konieczność zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 114 553 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego zatrudnienia dla nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi (60 175 zł) i kosztów wyżywienia dzieci (24 965 zł). Pozostałe 29 413  proponuje się przeznaczyć na koszty ogrzewania budynku, które wzrosną w wyniku zakończonej rozbudowy budynku przedszkola jak i zmiany źródła ogrzewania z węglowego na gazowe.

3.   W związku z przekształceniem zadania inwestycyjnego Nr 129 „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148” w przedsięwzięcie wieloletnie o Numerze 129-300 Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych” proponuje się dokonać przeniesienia wydatków  między tymi zadaniami.

 

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach  Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 3 500 000 zł, dlatego proponuje się zmniejszyć o tę kwotę kredyt planowany na pokrycie deficytu.

 

Załącznik Nr 4

W  wyniku zmian dokonanych  Zarządzeniem Prezydenta Miasta proponuje się wprowadzić korektę Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej polegającą na zmniejszeniu o 50 000 zł pozycję II.14 oraz o 20 000 zł pozycję II.15.

 

Załącznik Nr 5

W wyniku burzy uszkodzona została centrala telefoniczna, stanowisko komputerowe z drukarką oraz modemy w Zespole Szkół Nr 13. Przewiduje się, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie za powstałe szkody, dlatego  proponuje się zwiększyć dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów o kwotę 1 058 zł z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/4870-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-iii-16-2010-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-z-dnia-28-grudnia-2010-roku-w-sprawie-budzetu-miasta-jastrzebie-zdroj-na-2011-rok-autopoprawka Mon, 12 Sep 2011 14:10:00 +0200