Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 13:03:38 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.]]> Projekt uchwały

Uchwała Nr.................

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia......................................

 

w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Na podstawie art. 18 ust. 7 pkt.9 lit. a), art.18 ust.; pkt. 1b, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. n samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 1-12 póz, 1591 z 2001 r. i późniejszymi zmianami/ oraz art. 68 ust. 1 pkr,7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 115 póz. 741 z 1997 r. z póz. zmianami/

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

 

§1

Sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udzielenie bonifikaty może nastąpić wyłącznie na rzecz najemcy, który złożył wniosek o wykup lokalu mieszkalnego.

 

§2

Wyrazić zgodę na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego:

1) do 90 % jeśli następuje sprzedaż za gotówkę, dla najemców którzy wpłacili kaucje mieszkaniowe,

2) do 85 % jeśli następuje sprzedaż za gotówkę, dla najemców którzy nie wpłacali kaucji mieszkaniowych.

Warunkiem skorzystania przez najemców,, którzy wpłacili kaucje mieszkaniową, z bonifikaty przy sprzedaży lokalu, jest pisemne zrzeczenie się przez niego roszczenia o zwrot kaucji mieszkaniowej, złożonej najpóźniej w dniu złożenia wniosku

 

§3

Zasady zwrotu bonifikaty określają odrębne przepisy.

 

§4

Sprawy wszczęte, a nie zakończone do dnia wejścia w życie uchwały prowadzi się na podstawie niniejszej uchwały.

 

§5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta

 

§6

Traci moc:

1)  Uchwała Nr XXX/641/2005 Rady Miasta Jastrzębia Zdroju z dnia 23 marca 2005r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój

 

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 


 

Uzasadnienie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, proponuje się podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój. Obecne ceny wykupu lokali mieszkalnych będących własnością Miasta jastrzębie-Zdrój są rażąco wysokie w stosunku do cen wykupu lokali z innych zasobów.

 

Zgodnie art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ (art. 4 pkt 9 -Prezydent Miasta) może udzielić za zgodą Rady bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego zbywanego w drodze bezprzetargowej ustalonej zgodnie z art. 67 (cena lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udział w nieruchomości wspólnej).

 

Biorąc pod uwagę ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego zobowiązującą do zwrotu kaucji mieszkaniowej proponuje się, aby Prezydent Miasta mógł udzielić bonifikaty:

 do 95% Ceny lokalu mieszkalnego dla najemców, którzy wpłacali kaucje mieszkaniowe, pod warunkiem, ze zrzekną się roszczenia o zwrot kaucji wpłaconej przy zasiedlaniu mieszkania

 do 90 % dla najemców, którzy nie wpłacali kaucji mieszkaniowych

 

Zapisy dotyczące zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność ujęte są w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Zważywszy na powyższe podjęcie proponowanej uchwały jest uzasadnione.

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/4869-projekt-uchwaly-w-sprawie-udzielenia-bonifikat-przy-sprzedazy-lokali-mieszkalnych-stanowiacych-wlasnosc-miasta-jastrzebie-zdroj. Fri, 09 Sep 2011 13:12:00 +0200