Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby fizycznej" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 14:03:52 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby fizycznej]]> UCHWAŁA Nr ………………………………

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia …………………roku

 

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby fizycznej

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 roku Nr 102,
poz. 651 z późn. zm.)

 

            Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Oddać w użytkowanie wieczyste w 1/52 części prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanej kompleksem 52 garaży, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Karola Miarki w Jastrzębiu-Zdroju, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1682/61 o pow. 0,2112 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, karta mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00024785/0, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu-Zdroju na rzecz osoby fizycznej
w drodze bezprzetargowej.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXVII/660/2001 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 stycznia 2001 roku
w sprawie
oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gruntu stanowiącego własność Miasta Jastrzębie Zdrój położonego przy ul. Karola Miarki zabudowanego garażami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Przedmiotem niniejszej uchwały jest prawo użytkowania wieczystego w 1/52 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1682/61 o pow. 0,2112 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, karta mapy 1, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W roku 2008 roku zwrócono się do użytkownika garażu przy ul. Karola Miarki o uregulowanie jego stanu prawnego. Użytkownik garażu wybudował go ze środków własnych i użytkował go na podstawie umowy w sprawie zarządzania garażem (umowa najmu) z dnia 19 czerwca 2000 roku.

W dniu 14 września 2000 roku osoba ta złożyła wniosek o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, na której wybudowała garaż z własnych środków, skutkiem czego spełniła warunek bezprzetargowego nabycia prawa użytkowania wieczystego wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności lokalu garażowego, narzucony przez art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu:

„1.Osoba, która na podstawie pozwolenia na budowę wybudowała przed dniem 5 grudnia 1990 r. ze środków własnych garaż na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa lub własność gminy, a także jej następca prawny, mogą żądać nabycia tego garażu na własność oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezbędnego do korzystania z tego garażu, jeżeli jest jego najemcą. Nabycie garażu na własność następuje nieodpłatnie.

2. Nabycie garażu na własność, wybudowanego przed dniem 5 grudnia 1990 r. na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją czasową, jest uzależnione od zgodności tej lokalizacji z ustaleniami planu miejscowego obowiązującego w dniu zgłoszenia żądania.

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli żądanie nabycia garażu na własność oraz oddania użytkowania wieczystego gruntu niezbędnego do korzystania z tego garażu nie zostanie złożone właściwemu organowi do dnia 31 grudnia 2000 r.”

Większość użytkowników wieczystych nabyła prawo użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności garażu w roku 2001 na podstawie uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XXVII/660/2001 z dnia 27 stycznia 2001 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gruntu stanowiącego własność Miasta Jastrzębie Zdrój położonego przy ul. Karola Miarki zabudowanego garażami.

W tym czasie dwóch użytkowników wieczystych nie stawiło się do umowy notarialnej, wobec czego stan prawny tych garaży był nieuregulowany. Jeden z nich w lutym 2011 roku nabył prawo użytkowania wieczystego wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności garażu na podstawie zacytowanej uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój. Natomiast druga osoba do tej pory tego
nie dokonała, jednak w miesiącu czerwcu br. zdecydowała się na bezzwłoczne nabycie użytkowania wieczystego gruntu wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności garażu.

W dniu 08 kwietnia 2011 roku prawomocność uzyskała decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Żory UA.RPP.GS.7331-1/08 z dnia 21 listopada 2008 roku o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla inwestycji pod nazwą „Modernizacja ulicy Karola Miarki w Jastrzębiu Zdroju”, poprzez którą działka zabudowana 52 garażami przy ul. Karola Miarki o pierwotnym numerze 1367/61 o pow. 0,2204 ha uległa podziałowi m.in. na działkę 1682/61 o pow. 0,2112 ha, na której to znajduje się przedmiotowy kompleks garażowy, co spowodowało, iż uchwała z 2001 roku nie pozwala na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków nowym numerem działki.

Obecnie działka 1682/61 o pow. 0,2112 ha w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębie-Zdrój leży w strefie 4KG-tereny garaży, 4KDL-tereny ulic i dróg publicznych lokalnych i 5ZL-tereny lasów.

W tym stanie rzeczy Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta niniejszą uchwałę, celem wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w 1/52 części  drodze bezprzetagowej wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności garażu na rzecz osoby fizycznej, użytkującej ten garaż.

 

 

 

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/4868-projekt-uchwaly-w-sprawie-oddania-w-uzytkowanie-wieczyste-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-jastrzebie-zdroj-w-drodze-bezprzetargowej-na-rzecz-osoby-fizycznej Fri, 09 Sep 2011 13:01:00 +0200