Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rady Miasta" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:03:08 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rady Miasta]]> UCHWAŁA NR XV. ……… .2011

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 22 września 2011r.

 

w sprawie zmiany w składzie Komisji Rady Miasta

 

              Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 48 ust. 5 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2009r. Nr 125, poz. 2608)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Odwołać Pana Norberta Małolepszego ze składu Komisji Edukacji.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2011r. do Biura Rady Miasta wpłynęła rezygnacja radnego Norberta Małolepszego z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W związku z zaistniałą sytuacją podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione. 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/4866-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-w-skladzie-komisji-rady-miasta Fri, 09 Sep 2011 12:53:00 +0200