Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Potępy" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 10:39:25 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Potępy]]> UCHWAŁA  NR …………………...

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia …………………. 2011r.

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Potępy

 

     Na podstawie art.383 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz.U.  z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 s t w i e r d z a

  

§ 1

 

Wygaśnięcie mandatu radnego Jarosława Potępy wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2011r. do Biura Rady Miasta wpłynęło pismo radnego Jarosława Potępy informujące, że z dniem 15 lipca 2011r. radny zrzeka się mandatu.

Na podstawie przepisów ustawy – Kodeks wyborczy - rada w drodze uchwały, stwierdza wygaśnięcie mandatu. W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/4865-projekt-uchwaly-w-sprawie-stwierdzenia-wygasniecia-mandatu-radnego-jaroslawa-potepy Fri, 09 Sep 2011 12:52:00 +0200