Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/774/2010 Rady Miasta Jastrzębie- Zdrój z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za miesięczną rezerwację stałych miejsc..." opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Thu, 25 Apr 2024 12:34:05 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/774/2010 Rady Miasta Jastrzębie- Zdrój z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za miesięczną rezerwację stałych miejsc...]]>

PROJEKT

 

Uchwała Nr .........................

Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój

 

z dnia .......................................

 

w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/774/2010 Rady Miasta Jastrzębie- Zdrój z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za miesięczną rezerwację stałych miejsc handlowych zlokalizowanych na targowiskach miejskich w Jastrzębiu - Zdroju w roku 2011.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami ) w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

 

§ 1

W § 1 uchwały nr LXIII/774/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za miesięczną rezerwację stałych miejsc handlowych zlokalizowanych na targowiskach miejskich w Jastrzębiu - Zdroju w roku 2011 ust.1 pkt 2) lit. b) otrzymuje brzmienie:

 

„b) w okresie od marca do grudnia 150,00 zł”.

 

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała nr LXIII/774/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za miesięczną rezerwację stałych miejsc handlowych zlokalizowanych na targowiskach miejskich w Jastrzębiu - Zdroju w roku 2011 pozostaje bez zmian.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.10.2011r.

 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

w sprawie zmiany Uchwały NR LXIII/774/2010 Rady Miasta Jastrzębie- Zdrój z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za miesięczną rezerwację stałych miejsc handlowych zlokalizowanych na targowiskach miejskich w Jastrzębiu-Zdroju w roku 2011.

Rezerwacja stałych miejsc handlowych wprowadzona została 1994 r. na wniosek handlowców działających na terenie targowisk miejskich w związku z dużym zainteresowaniem handlu na tego typu stoiskach. Jest to opłata mająca na celu zarezerwowanie w danym miesiącu ściśle określonego miejsca handlowego konkretnej osobie lub firmie, która wniosła opłatę.

W związku z ciągle pogarszającą się sytuacją na rynku w ostatnim roku nastąpił spadek zainteresowania handlem na targowisku, co doprowadziło do rezygnacji z zajmowanych stanowisk. Największa liczba rezygnacji dotyczy rezerwacji miejsc handlowych typu "stół zabudowany". Opłata związana z zajmowaniem tego typu stanowiska jest aktulanie znacznie wyższa niż np. czynsz za podobny metraż kiosku handlowego (dzierżawa terenu pod kiosk handlowy łącznie z opłatą targową za 4 m2 wynosi 155,04 zł / 1 mies. netto, natomiast rezerwacja miejsca handlowego typu "stół zabudowany", który również zajmuje 4 m2 powierzchni łącznie z opłatą targową wynosi, aż 291,00 zł/1 mies. netto).

 

Duża dysproporcja opłat skutkuje przenoszeniem się handlowców ze stołów handlowych do kiosków. Aktualnie na 140 zabudowanych stołów, aż 57 nie jest już rezerwowanych. Brak rezerwacji uszczupla wpływy z targowiska o kwotę 16 587,00 zł / 1 mies. netto.

 

W związku z powyższym proponujemy zrównanie stawek opłat targowych pobieranych z tytułu rezerwacji do poziomu odpowiadającego kwocie czynszu dzierżawnego za 4 m2 gruntu. Wyrównanie tych opłat może przywrócić atrakcyjność stoisk handlowych znajdujących się pod halą targową, co z kolei wpłynie na ograniczenie handlu poza wiatą (np. w kioskach handlowych) i tym samym obniżenie kosztów ewentulanej przyszłej przebudowy targowiska.

 

Skutek finansowy zmiany opłat przy założeniu, iż wszystkie dostępne stoły zostały na powrót zajęte przedstawia się następująco:

 

AKTUALNIE:

83 szt. x 291,00 zł (rezerwacja + opłata targowa.) = 24 153,00 zł /1 mies. netto 57 szt. bez rezerwacji

 

PO ZMIANACH:

4m2x38,70zł= 154,80 zł

Przyjęto: 150,00 zł + 25, 00 zł = 175,00 zł / 1 mies. netto ( wysokość rezerwacji wraz z opłatą targową)

czyli 140 szt. x 175,00 zł = 24 500,00 zł/1 mieś. netto

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/4864-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-lxiii-774-2010-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-z-dnia-28-pa%C5%BAdziernika-2010-r.-w-sprawie-ustalenia-oplat-za-miesieczna-rezerwacje-stalych-miejsc... Fri, 09 Sep 2011 12:42:00 +0200