Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 16 Jun 2024 13:49:39 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd]]> P R O J E K T

 

U C H W A Ł A  NR ............................

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia  ………………………..

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                (j.t.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 65/2                                   o powierzchni 0.3696 ha, obręb Jastrzębie Miasto, zabudowanej budynkiem Publicznego Żłobka Nr 1 przy ul. Wrzosowej 14, zapisanej w KW GL1J/00020901/2.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

W związku z nieuregulowaną formą władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 65/2 o powierzchni 0.3696 ha, obręb Jastrzębie Miasto, zabudowaną budynkiem przy ul. Wrzosowej 14, wykorzystywaną na potrzeby statutowe Publicznego Żłobka Nr 1, wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do ustanowienia trwałego zarządu na przedmiotowej nieruchomości.

 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami pozwala na uregulowanie prawa jednostek organizacyjnych gminy do składników komunalnego mienia nieruchomego pozostających w ich dyspozycji poprzez ustanowienie na ich rzecz trwałego zarządu.

 

Zgodnie z § 4 Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/424/2008 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój                                 z dnia 11 września 2008 roku Publiczny Żłobek Nr 1 działa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

 

Za nieruchomość oddaną w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne ustalone według stawki procentowej od wartości nieruchomości uzależnionej od celu, na jaki nieruchomość została oddana. Opłata jest uiszczana przez cały okres trwania zarządu.

Stawka procentowa za niniejszą nieruchomość, zgodnie z art. 83 ust. 2 pkt 3 ustawy                                                        z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na siedziby organów władzy i administracji publicznej niewymienionych w art. 60 ust. 1 wynosi 0,3% ceny”.

Przedmiotowa nieruchomość została wyceniona przez Rzeczoznawcę Majątkowego na kwotę 3 852 404 zł obejmującą prawo własności gruntu oraz prawo własności składnika budowlanego.

Dla przedmiotowej jednostki opłata ta wynosi 11 557,21 zł.

Wynika ona z wyliczenia:

wartość nieruchomości 3 852 404 zł x 0,3% = 11 557,21 zł.

 

Kierownik Publicznego Żłobka Nr 1 wystąpiła do Prezydenta Miasta z wnioskiem o udzielenie 99% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. Wniosek został uzasadniony faktem, iż Publiczny Żłobek Nr 1 jest jednostką organizacyjną Miasta w ramach działalności statutowej opartej na ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą, nie związaną z działalnością zarobkową.

Na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) właściwy organ może udzielić, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od opłat rocznych ustalonych zgodnie z przepisem art. 83 ust. 2.

Mocą proponowanej uchwały Prezydent Miasta będzie mógł udzielić bonifikaty 99% od opłat rocznych                     z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.

Udzielając bonifikaty w wysokości 99% opłata roczna stanowić będzie kwotę 115,57 zł.

 

W tym stanie rzeczy proponuje się podjęcie uchwały w zaproponowanej treści.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/4776-projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-99-bonifikaty-od-oplat-rocznych-z-tytulu-oddania-nieruchomosci-w-trwaly-zarzad Tue, 15 Feb 2011 11:10:00 +0100