Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały W sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr LXIII/771/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta " opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 15 Jun 2024 07:09:37 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały W sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr LXIII/771/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta ]]> Projekt

UCHWAŁA Nr …………………………….

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia …………………………….

 

W sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr LXIII/771/2010 z dnia 28 października 2010 r.  w  sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 95 poz. 613 z 2010 roku).

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1

            W uchwale Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr LXIII/771/2010 z dnia 28 października 2010 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok  ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. nr 263 po. 4214) § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -  4,22 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

UZASADNIENIE

 

 

            Przedkładany projekt zmiany uchwały dotyczącej stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok spowodowany jest wejściem w życie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225, poz. 1461). Zmiana nie dotyczyła wysokości stawki podatku od nieruchomości (która pozostaje nie zmieniona) lecz zmiany w nazwie grupy budynków lub ich części. Przed zmianą (tj. tak jak w obecnie obowiązującej uchwale) w/w grupa ma nazwę: „zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych”.

            W/w ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30.11.2010 r. i weszła w życie z dniem 01.01.2011 r. a więc już po przyjęciu przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

            W tej sytuacji należy dokonać zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok aby dostosować ją do nowego brzmienia ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zmiana uchwały nie spowoduje żadnych zmian w wysokości dochodów miasta Jastrzębie-Zdrój z podatku od nieruchomości w 2011 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/4768-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-nr-lxiii-771-2010-z-dnia-28-pa%C5%BAdziernika-2010-r.-w-sprawie-wysokosci-stawek-podatku-od-nieruchomosci-na-terenie-miasta Fri, 11 Feb 2011 10:41:00 +0100