Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "ul. Świerczewskiego" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Jul 2024 07:55:05 +0200 <![CDATA[ul. Świerczewskiego]]>

Nieruchomość położona przy ul. Świerczewskiego o łącznej powierzchni 0,9810 ha. Działka 1426/43 jest bardzo wąska i długa, natomiast działka 656/11 stanowi skarpę oddzielającą tereny kolejowe od terenów o przeznaczeniu przemysłowo usługowym.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia-Zdroju zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/236/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20.12.2007r. o symbolu roboczym Bz 66  ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 31, poz. 677 z dnia 21 lutego 2008 roku działki znajdują się w strefie 1 PU -  tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

- działki znajdują się w terenie górniczym KWK Pniówek

- działki w części znajdują się na obszarze zagrożonym                                           występowaniem deformacji nieciągłych, prognozowane uskoki, leje, zapadliska. Zgodnie z opinią Wydziału Architektury Ar.6727.405.2015 na podstawie mapy zasadniczej dostępnej w zasobach Urzędu Miasta stwierdza się, że istnieje możliwość zabudowy i zagospodarowania powyższych nieruchomości, gdyż posiadają dostęp do mediów, oraz dostęp do drogi publicznej, który odbywa się za pośrednictwem działki 1422/43, która stanowi własność Miasta Jastrzębie-Zdrój i zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowi użytek drogowy dr.

Działka numer 1426/43 jest wąska i długa, jednak ze względu na dużą powierzchnię można ją odrębnie zagospodarować. Natomiast działki numer 656/11 ze względu na kształt nie można samodzielnie zagospodarować, może jedynie służyć jako uzupełnienie działki numer 1426/43.

Działka 1426/43 objęta jest statusem KSSE, działka 656/11 znajduje się poza strefą, przylega do granicy strefy.

Zgodnie z art. 8 ust 2 ustawy z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U nr 42, poz. 274 z 2007r ) w odniesieniu do działki 1426/43 zarządzającemu Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną służy prawo pierwokupu.

Brak innych obciążeń których przedmiotem jest nieruchomość.

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego planu oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania można uzyskać w Wydziale Architektury Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdrój oraz na stronie www.bip.jastrzebie.pl. Dodatkowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój 417 B tel. (032) 47 85 273.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/45788-ul.-swierczewskiego Thu, 21 Jan 2016 10:05:58 +0100