Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2016 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 14 Jul 2024 20:00:19 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2016 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży]]> PROJEKT

Uchwała Nr  .........................

Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój

z dnia .......................................

 

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i  wyznaczenia inkasenta na terenie  miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2016 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży.

 

[start]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 19 pkt 1 lit. a), pkt 2 oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami) w oparciu o opinie Komisji[koniec],

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

 

§ 1

 

Wprowadzić na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój opłatę targową.

 

§ 2

 

1. Dzienna stawka opłaty targowej pobieranej w roku 2016 od każdej osoby dokonującej sprzedaży na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój z niżej  wymienionych stoisk handlowych wynosi odpowiednio:

 

 

1) na targowisku miejskim przy ul. A. Bożka:

Lp.

Rodzaj stanowiska

Wysokość stawki

 W miesiącu styczniu i lutym

W okresie od marca do grudnia

 

1

z kosza, z ręki

1,90 zł

3,80 zł

2

stragan handlowy branży spożywczej

5,90 zł

11,80 zł

3

stragan handlowy branży przemysłowej

6,70 zł

13,40 zł

4

nie zabudowany stół handlowy

6,70 zł

13,40 zł

5

zabudowany stół handlowy

0,50 zł

1,00 zł

6

szczęka handlowa branży spożywczej

6,70 zł

13,40 zł

7

szczęka handlowa branży przemysłowej

7,80 zł

15,50 zł

8

stanowisko samochodowe dla samochodów o ładowności do 2,5 tony włącznie

7,00 zł

13,90 zł

9

stanowisko samochodowe dla samochodów o ładowności powyżej 2,5 tony

9,60 zł

19,20 zł

10

namiot osłaniający meble

12,00 zł

24,00 zł

11

kiosk handlowy bez względu na branżę za każdy rozpoczęty 1 m2 zajętej powierzchni

0,06 zł

0,06 zł

12

inne stanowiska handlowe

4,80 zł

9,60 zł

 

 

2) na targowisku miejskim na Os. 1000-lecia:

Lp.

Rodzaj stanowiska

Wysokość stawki

1

z kosza, z ręki

2,00 zł

2

stragan handlowy

6,00 zł

3

nie zabudowany stół handlowy

6,00 zł

4

zabudowany stół handlowy

1,00 zł

5

szczęka handlowa branży spożywczej

6,00 zł

6

stanowisko samochodowe dla samochodów o ładowności do 2,5 tony włącznie

6,00 zł

7

stanowisko samochodowe dla samochodów o ładowności powyżej 2,5 tony

10,00 zł

8

kiosk handlowy bez względu na branżę za każdy rozpoczęty 1 m2 zajętej powierzchni

0,06 zł

9

inne stanowiska handlowe

5,00 zł

 

3) sprzedaż ptaków i zwierząt innych niż domowe - 4,00 zł

4) każde stoisko zajmujące powierzchnię do 5 m2 zlokalizowane w każdym innym miejscu niż określone w § 2 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) – 150,00 zł oraz 100,00 zł za każdy dodatkowy rozpoczęty 1m2 powierzchni tego stoiska.

5) sprzedaż artykułów antykwarycznych podczas trwania „giełdy staroci” w każdą trzecią niedzielę miesiąca na targowisku miejskim przy ul. A Bożka w Jastrzębiu-Zdroju.           -           4,00 zł

6) sprzedaż dokonywana w czasie trwania odpustów parafialnych w miejscach wyznaczonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, za każde stoisko handlowe do 5 m2 zajmowanej powierzchni - 10,00 zł oraz 10,00 zł za każdy dodatkowy rozpoczęty 1m2 powierzchni tego stoiska.

7) sprzedaż prowadzona na terenie Jaru Południowego przy ul. Wielkopolskiej  w Jastrzębiu-Zdroju za każde stoisko handlowe do 5 m2 zajmowanej powierzchni - 10,00 zł oraz 10,00 zł za każdy dodatkowy rozpoczęty 1m2 powierzchni tego stoiska.

 

2. Użyte w ust.1 pkt 1) i  pkt 2) określenie „ inne stanowiska handlowe“ oznacza miejsce wyznaczone linią na  nawierzchni przeznaczone do ustawienia wieszaków, stolików, regałów handlowych itp.

 

§ 3

 

Przy sprzedaży kwiatów, drzewek ozdobnych i owocowych opłatę targową pobiera się jak dla stoisk branży przemysłowej w zależności od typu stanowiska handlowego w wysokościach określonych w § 2 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2).

 

 § 4

 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

 

 § 5

 

Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu-Zdroju ul. Dworcowa 17 D.

 

§ 6

 

1) Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w czasie trwania imprez organizowanych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój na terenie Parku Zdrojowego im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju, Stadionu Miejskiego przy ul. Harcerskiej 14 B w Jastrzębiu-Zdroju,  na parkingu przed Miejskim Ośrodkiem Kultury przy al. Józefa Piłsudskiego 27 w Jastrzębiu-Zdroju, Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego przy ul. Cieszyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju, Jar Południowy przy ul Wielkopolskiej w Jastrzębiu-Zdroju oraz tereny placówek oświatowych w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w miejscach wyznaczonych przez organizatora lub współorganizatorów tych imprez, w których odbywają się powyższe imprezy. 

2) Zwolnić z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w niedziele i święta ustawowo wolne od pracy.

§ 7

 

Traci moc Uchwała Nr XVII.146.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i  wyznaczenia inkasenta na terenie  miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2016 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży.

 

§ 8

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/45447-projekt-uchwaly-w-sprawie-wprowadzenia-na-terenie-miasta-jastrzebie-zdroj-oplaty-targowej-oraz-okreslenia-wysokosci-dziennych-stawek-oplaty-targowej-okreslenia-sposobu-jej-poboru-i-wyznaczenia-inkasenta-na-terenie-miasta-jastrzebie--zdroj-w-roku Fri, 11 Dec 2015 11:35:32 +0100